Quick links

Quick links

VMU peer-reviewed scientific journals

 1. Baltic Journal of Law & Politics
 2. Darbai ir dienos = Deeds and Days
 3. Darnioji daugiakalbystė = Sustainable Multilingualism
 4. Holistinis mokymasis = Holistic Learning
 5. International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach = Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris (published in cooperation with University of Nebraska at Kearney)
 6. Kauno istorijos metraštis
 7. Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas = Culture and Society: Journal of Social Research
 8. Meno istorija ir kritika = Art History & Criticism
 9. Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos = Oikos: Lithuanian Migration and Diaspora Studies
 10. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of Organizations: Systematic Research
 11. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social Work. Experience and Methods
 12. SOTER: religijos mokslo žurnalas = SOTER: Journal of Religious Science
 13. Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied Economics: Systematic Research
 14. Teatrologiniai eskizai
 15. Teisės apžvalga = Law Review
 16. Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai = Scripta Horti Botanici Universitatis Vytauti Magni
 17. Vocational Training: Research and Reality = Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos (till 2015 Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos = Vocational Education: Research and Reality)

Previously published scientific journals

 1. Agora: politinių komunikacijų studijos Not published since 2017
 2. Aukštojo mokslo kokybė = The Quality of Higher Education Not published since 2015
 3. Česlovo Milošo skaitymai = Czeslaw Milosz`s Readings Not published since 2014
 4. Grupės ir aplinkos  = Groups and Environments Not published since 2016
 5. International Journal of Area Studies (IJAS) (till 2013 Regioninės studijos = Regional Studies) Not published since 2017
 6. International Journal of Baltic Law Not published since 2008
 7. Karjeros projektavimas: tyrimai ir konsultavimas = Career Designing: Research and Counselling Not published since 2015
 8. Laikas ir žodis: studentų mokslo darbai Not published since 2011
 9. Media Transformations = Žiniasklaidos transformacijos Not published since 2016
 10. Politikos mokslų almanachas Not published since 2016

Scientific journals published in collaboration with other institutions

 1. Archivum Lithuanicum
 2. Environmental Research, Engineering and Management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba
 3. Lietuvos metinė strateginė apžvalga
 4. Lithuanian annual strategic review

Libraries

K. Donelaičio St. 52–218
V. Putvinskio St. 23, I floor
S. Daukanto St. 25, I floor
Jonavos St. 66–106
Vileikos St. 8–602/605
V. Čepinskio St. 5–429