Quick links

Quick links

Currently and previously published common list of scientific journals

A   B   C   Č   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Ž

Title / Date Editor-in-Chief Publisher
1. Acta litteraria comparativa, ISSN 1822-5608, eISSN 2351-7387, 2006–2018 Dr. Dalia Cidzikaitė Association of Lithuanian Comparative Literature, VMU ŠA
2. Agora: politinių komunikacijų studijos, ISSN 2029-9923, eISSN 2424-3663, 2012–2017 Prof. dr. Lauras Bielinis VMU
3.  Agricultural Engineering (OJS), (VMU CRIS), ISSN 1392-1134, eISSN 2345-0371, 1995– Prof. dr. Juozas Padgurskas VMU ŽŪA
4. Agroinžinerija ir energetika = Agroengineering and Energetics, ISSN 1392-8244, eISSN 2669-1728, 1999–2021 Dr. Rolandas Domeika VMU ŽŪA
5. Agronomy Research, ISSN 1406-894X, 2003– Prof. Timo Kikas Eesti Maaülikool, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte; Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, VMU ŽŪA
6. Archivum Lithuanicum, ISSN 1392-737X, eISSN 2669-2449, 1999– Prof. dr. Giedrius Subačius University of Illinois at Chicago, Klaipėda University, Institute of the Lithuanian Language, Lithuanian Institute of History, Siauliai University, Vilnius University, VMU
7. Art History and Criticism = Meno istorija ir kritika (MIK) (Sciendo), (VMU CRIS), ISSN 1822-4555, eISSN 1822-4547, 2005– Prof. dr. Rasutė Žukienė VMU MF
8. Aukštojo mokslo kokybė = The Quality of Higher Education, ISSN 1822-1645, eISSN 2345-0258, 2004–2015 Prof. dr. Kęstutis Pukelis VMU
9. Baltic Forestry, ISSN 1392-1355, 1995– Dr. Alfas Pliūra Eesti Maaülikool, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Valsts Mežzinātnes Institūts “Silava”, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, VMU ŽŪA
10. Baltic Journal of Law & Politics (Sciendo), (VMU CRIS), eISSN 2029-0454, 2008– Doc. dr. Tomas Berkmanas VMU TF
11. BALTTRIB. Materials of International Conferences ISSN 2424-5089, 2015– Prof. dr. Juozas Padgurskas VMU ŽŪA
12. Biosistemų inžinerija, eISSN 2783-6479, 2022– Doc. dr. Rolandas Domeika VMU ŽŪA
13. Česlovo Milošo skaitymai = Czeslaw Milosz`s Readings, ISSN 2029-8552, eISSN 2029-8692, 2011–2014 Prof. dr. Asija Kovtun VMU
14. Darbai ir dienos = Deeds and Days (OJS), (VMU CRIS), ISSN 1392-0588, eISSN 2335-8769, 1930–1940, 1995– Prof. dr. Egidijus Aleksandravičius VMU HMF
15. Darnioji daugiakalbystė = Sustainable Multilingualism (Sciendo), (VMU CRIS), ISSN 2335-2019, eISSN 2335-2027, 2012– Prof. dr. Nemira Mačianskienė VMU UKI
16. Demografija visiems : informacinis biuletenis, eISSN 2351-6887, 2014–2022 Prof. dr. Stankūnienė, Vlada, prof. dr. Maslauskaitė, Aušra VMU SMF
17. Economics and Rural Development, ISSN 1822-3346, eISSN 2345-0347, 2005–2015 Prof. dr Baiba Rivža Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, VMU ŽŪA
18. Environmental Research, Engineering and Management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba, ISSN 1392-1649, eISSN 2029-2139, 2009– Prof. dr. Jolita Kruopienė Kaunas University of Technology, Lithuanian Energy Institute, Siauliai University, VMU ŽŪA
19. Geografija ir edukacija: mokslo almanachas / Geography and Education: Science Almanace (OJS), (VDU CRIS), ISSN 2424-5194, 2013–2018 Prof. dr. Saulius Stanaitis VMU ŠA
20. Green Tribology, ISSN 2351-521X, eSSN 2351-5228, 2018 Prof. dr. Juozas Padgurskas VMU ŽŪA
21. Grupės ir aplinkos  = Groups and Environments, ISSN 2029-4182, eISSN 2335-8726, 2009–2016 Doc. dr. Egidija Kiškina VMU
22. Holistinis mokymasis = Holistic Learning, ISSN 2424-4104, eISSN 2351-7409, 2015– Prof. dr. Genutė Gedvilienė VMU SMF
23. International Journal of Area Studies (IJAS), ISSN 2029-2074, eISSN 2345-0223, 2006–2017 Doc. dr. Aurelijus Zykas VMU SMF
24. International Journal of Baltic Law, eISSN 1648-9349, 2002–2008 Dr. Tadas Klimas Florida Coastal School of Law, VMU
25. International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach = Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris, ISSN 1941-7233, eISSN 2345–024X, 2008–2020 Prof. dr. Tammi Ohmstede Beckman VMU SMF
26. International Journal of Educational Technology in Higher Education (ETHE), eISSN 2365-9440, 2010– Dr. Josep M. Duart, dr. Álvaro Galvis, dr. Mairéad Nic Giolla Mhichíl, dr. Airina Volungevičienė Universitat Oberta de Catalunya, Universidad de Los Andes, Dublin City University, VMU
27. Istorija (OJS), (VMU CRIS), ISSN 1392-0456, eISSN 2029-7181, 1958– Prof. dr. Juozas Skirius VMU EA
28. Journal of Water Security, eISSN 2345-0363, 2015–2019 Dr. Talis Juhna Rīgas Tehniskā Universitāte, VMU ŽŪA
29. Karjeros projektavimas: tyrimai ir konsultavimas = Career Designing: Research and Counselling, ISSN 2335-2191, eISSN 2335-2205, 2012 – 2015 Prof. Kęstutis Pukelis VMU
30. Kauno istorijos metraštis, ISSN 1822-2617, eISSN 2335-8734, 1998– Prof. dr. Aistė Lazauskienė VMU HMF
31. Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas = Culture and Society: Journal of Social Research (Website), (VMU CRIS), ISSN 2029-4573, eISSN 2335-8777, 2010– Dr. Eglė Aleknaitė VMU SMF
32. Laikas ir žodis: studentų mokslo darbai, ISSN 1822-9972, 2008–2011 Prof. Leonas Gudaitis VMU
33. Lietuvos energetinis saugumas: metinė apžvalga, ISSN 2335-7010, eISSN 2335-7037, 2013–2018 Prof. dr. Juozas Augutis Energy Security Research Centre, Lithuanian Energy Institute, VMU
34. Lietuvos metinė strateginė apžvalga, ISSN 1648-8016, eISSN 2424-4562, 2003– Prof. dr. Gediminas Vitkus General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, Vilnius University, VMU
35. Lithuanian energy security : annual review, ISSN 2335-7029, eISSN 2335-7045, 2013–2017 Prof. dr. Juozas Augutis Energy Security Research Centre, Lithuanian Energy Institute, VMU
36. Lithuanian annual strategic review, ISSN 1648-8024, eISSN 2335-870X, 2003– Prof. dr. Gediminas Vitkus General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, Vilnius University, VMU
37. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtra (Sciendo), (OJS), eISSN 2345-0355, 1999– Dr. Rasa Pakeltienė VMU ŽŪA
38. Media Transformations = Žiniasklaidos transformacijos, ISSN 2029-865X, eISSN 2029-8668, 2005–2016 Prof. Auksė Balčytienė, Prof. Peter Gross. VMU
39. Miškininkystė, ISSN 1392-2041, 1994–2022 Prof. dr. Stasys Karazija Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, VMU ŽŪA
40. Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos = Oikos: Lithuanian Migration and Diaspora Studies, ISSN 1822-5152, eISSN 2351-6461, 2006– Dr. Dalia Kuizinienė VMU HMF
41. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of Organizations: Systematic Research (Sciendo), (VMU CRIS), ISSN 1392-1142, eISSN 2335-8750, 1995– Prof. dr. Giedrius Jucevičius VMU EVF
42. Pedagogika (OJS), (VMU CRIS), ISSN 1392-0340, eISSN 2029-0551, 1962– Dr. Vaida Jurgilė VMU ŠA
43. Politikos mokslų almanachas, ISSN 2029-0225, eISSN 2335-7185, 2008–2016 Doc. dr. Andžej Pukšto VMU 
44. Rural development: Proceedings of the International Scientific Conference (OJS), (VDU CRIS), ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916, 2003– Doc. dr. Judita Černiauskienė VMU ŽŪA
45. Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives = Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos (OJS), eISSN 2351-5597, 1998–2022 Prof. dr. Vilija Aleknevičienė VMU ŽŪA
46. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social Work. Experience and Methods (OJS), (VMU CRIS), ISSN 2029-0470, eISSN 2029-5820, 2008– Prof. dr. Jonas Ruškus VMU SMF
47. Socialinis ugdymas, (OJS), (VMU CRIS), ISSN 1392-9569, eISSN 2351-6011, 1999– Prof. dr. Giedrė Kvieskienė VMU ŠA
48. SOTER: religijos mokslo žurnalas = SOTER: Journal of Religious Science (OJS), (VMU CRIS), ISSN 1392-7450, eISSN 2335-8785, 1924–1939, 1999– Kun. prof. dr. Andrius Narbekovas VMU KTF
49. Sporto mokslas = Sport science, ISSN 1392-1401, eISSN 2424-3949, 1995– Prof. habil. dr. Kazys Milašius VMU ŠA, Lithuanian Olympic Academy
50. Svarbiausių nacionalinių EST rezultatų serija = Series of national ESS topline findings, ISSN 2538-7715, eISSN 2669-2589, 2017- Doc. dr. Aurelija Stelmokienė VDU SMF
51. Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied Economics: Systematic Research, ISSN 1822-7996, eISSN 2335-8742, 2007–2021 Prof. habil. dr. Zigmas Lydeka VMU EVF
52. Teatrologiniai eskizai, ISSN 1822-6612, eISSN 2345-0231, 2000– Dr. Martynas Petrikas VMU MF
53. Teisės apžvalga = Law Review (OJS), (VMU CRIS), eISSN 2029-4239, 1999–2001, 2010– Prof. dr. Edita Gruodytė VMU TF
54. Teksto slėpiniai = Implied Meanings, eISSN 2424-3442, 2012–2016 Doc. dr. Gitana Vanagaitė VMU ŠA
55. Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai = Scripta Horti Botanici Universitatis Vytauti Magni, ISSN 1392-3714, 1931–1942, 1999–2017 Dr. Vilija Snieškienė VMU
56. Vocational Training: Research and Reality = Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, ISSN 1392-6241, eISSN 2029-8447, 1998–2018 Prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė VMU ŠA
57. Žemdirbystė = Agriculture, ISSN 1392-3196, e-ISSN 2335-8947, 1954– Prof. dr. Zenonas Dabkevičius Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, VMU ŽŪA
58. Žmogus ir žodis, ISSN 1392-8600, eISSN 1822-7805, 1999–2018 Doc. dr. Žydronė Kolevinskienė VMU ŠA

 

Libraries

V. Putvinskio St. 23, I floor, Kaunas, tel. (8 37) 327861
T. Ševčenkos St. 31, Vilnius, tel. (8 5) 2337682
Jonavos St. 66–106, Kaunas, tel. (8 37) 751046
V. Čepinskio St. 5–429, Kaunas, tel. (8 37) 295913
S. Daukanto St. 25, I floor, Kaunas, tel. (8 37) 424960
K. Donelaičio St. 52, 2 floor, Kaunas, tel. (8 37) 327863
Studentų St. 11–235, Akademija, Kauno r., tel. (8 37) 752304