Quick links

Quick links

Currently and previously published common list of scientific journals

A   B   C   Č   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Ž

Title / Date Editor-in-Chief Publisher
1. Acta litteraria comparativa, ISSN 1822-5608, eISSN 2351-7387, 2006–2018 Dr. Dalia Cidzikaitė Association of Lithuanian Comparative Literature, VMU ŠA
2. Agora: politinių komunikacijų studijos, ISSN 2029-9923, eISSN 2424-3663, 2012–2017 Prof. dr. Lauras Bielinis VMU
3.  Agricultural Engineering (OJS), (VMU CRIS), ISSN 1392-1134, eISSN 2345-0371, 1995– Prof. dr. Juozas Padgurskas VMU ŽŪA
4. Agroinžinerija ir energetika = Agroengineering and Energetics, ISSN 1392-8244, eISSN 2669-1728, 1999–2021 Dr. Rolandas Domeika VMU ŽŪA
5. Agronomy Research, ISSN 1406-894X, 2003– Prof. Timo Kikas Eesti Maaülikool, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte; Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, VMU ŽŪA
6. Archivum Lithuanicum, ISSN 1392-737X, eISSN 2669-2449, 1999– Prof. dr. Giedrius Subačius University of Illinois at Chicago, Klaipėda University, Institute of the Lithuanian Language, Lithuanian Institute of History, Siauliai University, Vilnius University, VMU
7. Art History and Criticism = Meno istorija ir kritika (MIK) (Sciendo), (VMU CRIS), ISSN 1822-4555, eISSN 1822-4547, 2005– Prof. dr. Rasutė Žukienė VMU MF
8. Aukštojo mokslo kokybė = The Quality of Higher Education, ISSN 1822-1645, eISSN 2345-0258, 2004–2015 Prof. dr. Kęstutis Pukelis VMU
9. Baltic Forestry, ISSN 1392-1355, 1995– Dr. Roberts Matisons Eesti Maaülikool, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Valsts Mežzinātnes Institūts “Silava”, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, VMU ŽŪA
10. Baltic Journal of Law & Politics (Sciendo), (VMU CRIS), eISSN 2029-0454, 2008– Dr. Andžėj Pukšto, Dr. Aušrinė Pasvenskienė VMU TF, VMU PMDF
11. Baltic Surveying, eISSN 2255-999X, 2014- Prof. dr. Vivita Pukite Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, VMU ŽŪA
12. BALTTRIB. Materials of International Conferences (OJS) (VMU CRIS) ISSN 2424-5089, 2015– Prof. dr. Juozas Padgurskas VMU ŽŪA
13. Biosistemų inžinerija, eISSN 2783-6479, 2022– Doc. dr. Rolandas Domeika VMU ŽŪA
14. Česlovo Milošo skaitymai = Czeslaw Milosz`s Readings, ISSN 2029-8552, eISSN 2029-8692, 2011–2014 Prof. dr. Asija Kovtun VMU
15. Darbai ir dienos = Deeds and Days (OJS), (VMU CRIS), ISSN 1392-0588, eISSN 2335-8769, 1930–1940, 1995– Prof. dr. Egidijus Aleksandravičius VMU HMF
16. Darnioji daugiakalbystė = Sustainable Multilingualism (OJS), (Sciendo), (VMU CRIS), ISSN 2335-2019, eISSN 2335-2027, 2012– Prof. dr. Nemira Mačianskienė VMU UKI
17. Demografija visiems : informacinis biuletenis, eISSN 2351-6887, 2014–2022 Prof. dr. Stankūnienė, Vlada, prof. dr. Maslauskaitė, Aušra VMU SMF
18. Economics and Rural Development, ISSN 1822-3346, eISSN 2345-0347, 2005–2015 Prof. dr Baiba Rivža Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, VMU ŽŪA
19. Environmental Research, Engineering and Management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba, ISSN 1392-1649, eISSN 2029-2139, 2009– Prof. dr. Jolita Kruopienė Kaunas University of Technology, Lithuanian Energy Institute, Siauliai University, VMU ŽŪA
20. Geografija ir edukacija: mokslo almanachas / Geography and Education: Science Almanace, ISSN 2424-5194, 2013–2018 Prof. dr. Saulius Stanaitis VMU ŠA
21. Green Tribology, ISSN 2351-521X, eSSN 2351-5228, 2018 Prof. dr. Juozas Padgurskas VMU ŽŪA
22. Grupės ir aplinkos  = Groups and Environments, ISSN 2029-4182, eISSN 2335-8726, 2009–2016 Doc. dr. Egidija Kiškina VMU
23. Holistinis mokymasis = Holistic Learning, ISSN 2424-4104, eISSN 2351-7409, 2015– Prof. dr. Genutė Gedvilienė VMU SMF
24. International Journal of Area Studies (IJAS), ISSN 2029-2074, eISSN 2345-0223, 2006–2017 Doc. dr. Aurelijus Zykas VMU SMF
25. International Journal of Baltic Law, eISSN 1648-9349, 2002–2008 Dr. Tadas Klimas Florida Coastal School of Law, VMU
26. International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach = Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris, ISSN 1941-7233, eISSN 2345–024X, 2008–2020 Prof. dr. Tammi Ohmstede Beckman VMU SMF
27. Istorija (OJS), (VMU CRIS), ISSN 1392-0456, eISSN 2029-7181, 1958– Prof. dr. Juozas Skirius VMU EA
28. Journal of Water Security, eISSN 2345-0363, 2015–2019 Dr. Talis Juhna Rīgas Tehniskā Universitāte, VMU ŽŪA
29. Karjeros projektavimas: tyrimai ir konsultavimas = Career Designing: Research and Counselling, ISSN 2335-2191, eISSN 2335-2205, 2012–2014 Prof. Kęstutis Pukelis VMU
30. Kauno istorijos metraštis, ISSN 1822-2617, eISSN 2335-8734, 1998– Prof. dr. Aistė Lazauskienė VMU HMF
31. Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas = Culture and Society: Journal of Social Research, ISSN 2029-4573, eISSN 2335-8777, 2010– Dr. Eglė Aleknaitė VMU SMF
32. Laikas ir žodis: studentų mokslo darbai, ISSN 1822-9972, 2008–2011 Prof. Leonas Gudaitis VMU
33. Lietuvos energetinis saugumas: metinė apžvalga, ISSN 2335-7010, eISSN 2335-7037, 2013–2018 Prof. dr. Juozas Augutis Energy Security Research Centre, Lithuanian Energy Institute, VMU
34. Lietuvos metinė strateginė apžvalga, ISSN 1648-8016, eISSN 2424-4562, 2003– Prof. dr. Gediminas Vitkus General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, Vilnius University, VMU
35. Lithuanian energy security : annual review, ISSN 2335-7029, eISSN 2335-7045, 2013–2017 Prof. dr. Juozas Augutis Energy Security Research Centre, Lithuanian Energy Institute, VMU
36. Lithuanian annual strategic review, ISSN 1648-8024, eISSN 2335-870X, 2003– Prof. dr. Gediminas Vitkus General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, Vilnius University, VMU
37. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtra (Sciendo), (OJS), eISSN 2345-0355, 1999– Dr. Rasa Pakeltienė VMU ŽŪA
38. Media Transformations = Žiniasklaidos transformacijos, ISSN 2029-865X, eISSN 2029-8668, 2005–2016 Prof. Auksė Balčytienė, Prof. Peter Gross. VMU
39. Miškininkystė, ISSN 1392-2041, 1994–2022 Prof. dr. Stasys Karazija Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, VMU ŽŪA
40. Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos = Oikos: Lithuanian Migration and Diaspora Studies, ISSN 1822-5152, eISSN 2351-6461, 2006– Dr. Dalia Kuizinienė VMU HMF
41. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of Organizations: Systematic Research (Sciendo), (VMU CRIS), ISSN 1392-1142, eISSN 2335-8750, 1995– Prof. dr. Giedrius Jucevičius VMU EVF
42. Pedagogika (OJS), (VMU CRIS), ISSN 1392-0340, eISSN 2029-0551, 1962– Doc. dr. Vaida Jurgilė VMU ŠA
43. Politikos mokslų almanachas, ISSN 2029-0225, eISSN 2335-7185, 2008–2016 Doc. dr. Andžej Pukšto VMU 
44. Rural development: Proceedings of the International Scientific Conference (OJS), (VDU CRIS), ISSN 1822-3230, eISSN 2345-0916, 2003– Doc. dr. Judita Černiauskienė VMU ŽŪA
45. Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives = Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos, eISSN 2351-5597, 1998–2022 Prof. dr. Vilija Aleknevičienė VMU ŽŪA
46. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social Work. Experience and Methods (OJS), (VMU CRIS), ISSN 2029-0470, eISSN 2029-5820, 2008– Prof. dr. Jonas Ruškus VMU SMF
47. Socialinis ugdymas, (OJS), (VMU CRIS), ISSN 1392-9569, eISSN 2351-6011, 1999– Prof. dr. Giedrė Kvieskienė VMU ŠA
48. SOTER: religijos mokslo žurnalas = SOTER: Journal of Religious Science (OJS), (VMU CRIS), ISSN 1392-7450, eISSN 2335-8785, 1924–1939, 1999– Kun. prof. dr. Andrius Narbekovas VMU KTF
49. Sporto mokslas = Sport science, ISSN 1392-1401, eISSN 2424-3949, 1995– Prof. habil. dr. Kazys Milašius VMU ŠA, Lithuanian Olympic Academy
50. Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied Economics: Systematic Research, ISSN 1822-7996, eISSN 2335-8742, 2007–2021 Prof. habil. dr. Zigmas Lydeka VMU EVF
51. Teatrologiniai eskizai, ISSN 1822-6612, eISSN 2345-0231, 2000– Dr. Martynas Petrikas VMU MF
52. Teisės apžvalga = Law Review (OJS), (VMU CRIS), eISSN 2029-4239, 1999–2001, 2010– Prof. dr. Edita Gruodytė VMU TF
53. Teksto slėpiniai = Implied Meanings, eISSN 2424-3442, 2012–2016 Doc. dr. Gitana Vanagaitė VMU ŠA
54. Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai = Scripta Horti Botanici Universitatis Vytauti Magni, ISSN 1392-3714, 1931–1942, 1999–2017 Dr. Vilija Snieškienė VMU
55. Vocational Training: Research and Reality = Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, ISSN 1392-6241, eISSN 2029-8447, 1998–2018 Prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė VMU ŠA
56. Žemdirbystė = Agriculture, ISSN 1392-3196, e-ISSN 2335-8947, 1954–2023 Prof. dr. Zenonas Dabkevičius Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, VMU ŽŪA
57. Žemės ūkio mokslai = Agricultural Sciences, ISSN 1392-0200, eISSN 2424-4120, 2001-2022 Prof. dr. Kęstutis Romaneckas Lithuanian Academy of Sciences, VMU ŽŪA
58. Žmogus ir žodis, ISSN 1392-8600, eISSN 1822-7805, 1999–2018 Doc. dr. Žydronė Kolevinskienė VMU ŠA

 

Libraries

V. Putvinskio St. 23, I floor, Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos St. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos St. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio St. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto St. 25, I floor, Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio St. 52, 2 floor, Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų St. 11–235, Akademija, Kauno r., tel. +370 37 752304