Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Bibliotekos darbuotojų publikacijos 2006–2014 metais

 • Bloveščiūnienė, Lina;  Štreimikis, Antanas.  The “Lituanistika” database as a research infrastructure for Lithuanian studies. // LIBER : 43rd annual conference „Research libraries in the 2020 information landscape“, 2-5 July 2014, Riga (Latvia). Riga : National Library of Latvia, 2014. p. 1-38.
 • Bucevičiūtė, Laima.  Lietuva Švedijos žemėlapiuose ir istoriniuose vaizduose. // Lietuvos istorijos metraštis = The Year-book of Lithuanian History = Jahrbuch für litauische Geschichte. Vilnius : LII leidykla. ISSN 0202-3342. 2013, nr. 1 (2014), p. 179-184.
 • Bucevičiūtė, Laima.  Stepės teritorinė specifika XVII–XVII a . : geografinis ir kartografinis aspektas. // Darbai ir dienos. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-0588. 61 (2014), p. 213-232.
 • Staniulevičienė, Dalia.  Learning to learn competence in the context of adult education. // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2014 gada 23.-24. maijs, Rēzekne = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference, May 23th-24th, 2014, Rezekne. Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2014. ISSN 1691-5887. Vol. 2, 2014, p. 207-214.
 • Gedvilienė, Genutė;  Staniulevičienė, Dalia.  Mokymosi mokytis kompetencijos samprata šiuolaikinėje visuomenėje. // Ugdymo veiksniai mokymo(si) kontekste globalizacijos sąlygomis : mokslinių straipsnių rinkinys = Educational factors affecting teaching and learning in the context of globalization : selected scientific papers. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2014. ISBN 9786098074338. p. 10-27.
 • Bloveščiūnienė, Lina; Petrauskaitė Rūta. From bibliographic to full text open access database on Lithuanian Studies // Sciecominfo : Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication [elektroninis išteklius] ISSN 1652-3202. Vol 9, No 2 (2013), p. 1-3. Prieiga per internetą:
  http://journals.lub.lu.se/index.php/sciecominfo/article/view/7314/6124.
 • Bucevičiūtė, Laima. Heraldiniai simboliai XVI-XVIII a. kartografijoje : Lietuvos valstybingumo trajektorijos // Ministri historiae : pagalbiniai istorijos mokslai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimuose : mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Edmundo Antano Rimšos 65-mečio sukakčiai / sudarytojai Z. Kiaupa, J. Sarcevičienė. Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013. ISBN 9789955847700. p. 363-377.
 • Bucevičiūtė, Laima (kartogr.). Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kaitos laikas – 1529-1588 metai : [kartografija] // Lietuvos istorija : T. 5, Veržli naujųjų laikų pradžia. Lietuvos Didžioji kunigaikštystė 1529-1588 metais / žemėlapius braižė L. Bucevičiūtė. / Kiaupienė, Jūratė; Lukšaitė, Ingė. Vilnius : Baltos lankos, 2013. ISBN 9789955236801. p. 225-225.
 • Bucevičiūtė, Laima (kartogr.). Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kaitos laikas – 1529-1588 metai : [kartografija] // Lietuvos istorija : T. 5, Veržli naujųjų laikų pradžia. Lietuvos Didžioji kunigaikštystė 1529-1588 metais / žemėlapius braižė L. Bucevičiūtė. / Kiaupienė, Jūratė; Lukšaitė, Ingė. Vilnius : Baltos lankos, 2013. ISBN 9789955236801. p. 263-263.
 • Bucevičiūtė, Laima (kartogr.). XVI amžiaus Europa. Ankstyvųjų naujųjų laikų kaitos kontūrai : [kartografija] // Lietuvos istorija : T. 5, Veržli naujųjų laikų pradžia. Lietuvos Didžioji kunigaikštystė 1529-1588 metais / žemėlapius braižė L. Bucevičiūtė. / Kiaupienė, Jūratė; Lukšaitė, Ingė. Vilnius : Baltos lankos, 2013. ISBN 9789955236801. p. 43-43.
 • Gedvilienė, Genutė; Staniulevičienė, Dalia; Gridel, Christian. Adult learning through participating in volunteering practice // Rural environment. Education. Personality (REEP) : proceedings of the 6th international scientific conference, March 20th-21st, 2013, LLU, Jelgava, Latvia / ed. V. Dišlere. Jelgava : LLU, 2013. ISBN 9789984480794. p. 193-199. Prieiga per internetą: <http://eng.llu.lv/getfile.php?id=19184>. [Duomenų bazės: AGRIS].
 • Gedvilienė, Genutė; Staniulevičienė, Dalia; Gridel, Christian. Strengthening social cohesion : adult learning through the practice of volunteering // Socialinis ugdymas. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-9569. 2013, nr. 22 (33), p. 86-97. [Duomenų bazės: SocINDEX with Full Text (EBSCO)].
 • Gedvilienė, Genutė; Staniulevičienė, Dalia. The role of a library in a student’s learning process // Textbooks and educational media : 11th international conference, 28-30 September 2011, Kaunas, Lithuania / eds. Natalija Mazeikiene, Mike Horsley, Susanne V. Knudsen. IARTEM, 2013. ISBN 97809580058767. p. 155-159. Prieiga per internetą:
  http://iartemblog.files.wordpress.com/2012/03/iartem_volume_kaunas_2011.pdf.
 • Bucevičiūtė, Laima. Kauno istorijos aktualijos naujausių tyrinėjimų kontekste : [recenzija] // Kauno istorijos metraštis. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1822-2617. T. 12 (2012), p. 233-238.
 • Sabaitytė, Giedrė. Vaikštant Šančių praeities takais : [recenzija] // Kauno istorijos metraštis. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1822-2617. T. 12 (2012), p. 239-243.
 • Staniulevičienė, Dalia; Bortkevičienė, Virginija. Akademinės bibliotekos vaidmuo studentų probleminio mokymosi procese // Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos = Role of higher education institutions in society: challenges, tendencies and perspectives. Alytus : Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. Nr. 1(1), 2012, p. 142-146. [Duomenų bazės: IndexCopernicus].
 • Gedvilienė, Genutė; Staniulevičienė, Dalia. Problem-based learning in students‘ reflective practice at the university studies // Rural environment. Education. Personality (REEP) [elektroninis išteklius]: proceedings of the 5th international scientific conference, March 21st-22nd, 2012, LLU, Jelgava, Latvia / ed. V. Dišlere. Jelgava : LLU, 2012. ISBN 9789984480602. p. 298-305. Prieiga per internetą: http://agris.fao.org/agris-search/search/display.do?f=2012%2FLV%2FLV1209.xml%3BLV2012000377.
  [Duomenų bazės: AGRIS].
 • Gedvilienė, Genutė; Staniulevičienė, Dalia. Reflective practice : the experience at Vytautas Magnus University // Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas VI Jauno zinātnieku konferences rakstu krājums (2010) = The Proceedings of Riga Teacher Training and Educational Management Academy’s 6th Young Scientist Conference (2010). Rīga: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 2011. ISBN 9789934821578. p. 76-86.
 • Bloveščiūnienė, Lina;  Marcinkevičienė, Rūta;  Kolesinskienė, Nijolė;  Štreimikis, Antanas.  Duomenų bazės Lituanistika plėtros gairės. // Aukštasis mokslas: IKT diegimo projektai [elektroninis išteklius], konferencija, 2011 m. gruodžio 14 d., Kaunas. Kaunas : Lietuvos virtualus universitetas, 2011. ISBN 9786094520181. p. 1-11.
 • Bucevičiūtė, Laima.  Kauno tvirtovės atlasas : visuomenei ir tyrinėtojams [recenzija]. // Kauno istorijos metraštis. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1822-2617. T. 11 (2011), p. 257-261.
 • Masalskienė, Janina;  Bucevičiūtė, Laima.  Česlovas Milošas: 100-osioms gimimo metinėms paminėti = Ku czci Czesława Miłosza w setną rocznicę urodzin = Czesław Miłosz: a commemoration of his centennial : [1988-2010 m. bibliografija] / koncepcija ir sudarymas J.Masalskienė; vertimas: M.Gedvila, Ž.Gimbutaitė, I.Miklaševič, A.Pukšto, T.Dalecka; bibliografijos sudarytoja L.Bucevičiūtė. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. 71 p. : iliustr. ISBN 9789955126492.
 • Gedvilienė, Genutė;  Staniulevičienė, Dalia.  Studentų reflektyvioji praktika Vytauto Didžiojo Universitete. // Šiuolaikinio specialisto kompetencijos: teorijos ir praktikos dermė : 5-osios tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos straipsnių rinkinys = Competence of Contemporary Specialists: the Unity of Theory and Practice : 5th international conference selected papers. Kaunas : Kauno kolegija. ISSN 2029-4557. 2011, D. 1, p. 83-89.
 • Gedvilienė, Genutė;  Staniulevičienė, Dalia.  Students’ reflective practice at Vytautas Magnus University. // Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives (ISP:EA)[elektroninis išteklius]. Bulgaria : Info Invest Ltd. ISSN 1313-2571. 2011, Vol. 9, part 1, p. 113-124.
 • Gedvilienė, Genutė;  Staniulevičienė, Dalia.  Five models of problem-based learning in students‘ reflective practice at the university studies. // International Masaryk conference for Ph.D. students and young researchers, December 12-16, 2011 = Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé v?decké pracovníky. Hradec Králové, 2011. ISBN 9788090487772. p. 255-262.
 • Staniulevičienė, Dalia.  Socialinio darbo studentų praktikos vadovo (mentoriaus) didaktinė kompetencija. // Šiuolaikinio specialisto kompetencijos: teorijos ir praktikos dermė [Elektroninis išteklius] : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys. Kaunas : Kauno kolegija. ISSN 2029-4557. 2010, p. 97-100.
 • Staniulevičienė, Dalia.  The didactic competence of the mentor for social work students. // Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītība : V Starptautisk ā zinātniskā konference = Theory for practice in the educationa of contemporary society : 5 th international scientific conference. Riga : Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 2010. ISBN 9789934806056. p. 466-469.
 • Tautkevičienė, Gintarė; Kučiukas, Vilius; Štreimikis, Antanas; Bloveščiūnienė, Lina; Stabingis, Linas. Integration of the Lithuanian academic e-library (eLABa) into the integrational open access infrastructure // Sciecominfo : Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication. Lund : [s.n.]. ISSN 1652-3202. 2010, Vol. 6, nr. 3, p. 1-7.
 • Bucevičiūtė, Laima. Lietuvos valstybės teritoriniai kontaktai rytuose XV-XVI a. : keletas sienų istorijos epizodų // Istorija : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. ISSN 1392-0456. T. 78 (2010), p. 3-14. [MLA; Historical abstracts (ABC-Clio); Academic Search Complete (EBSCO); Central & Eastern European Academic Source (EBSCO); CEEOL].
 • Bucevičiūtė, Laima. Seimo rinkimai Lietuvoje 1920-1926 metais : politinės retorikos ypatumai // Darbai ir dienos. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-0588. 53 (2010), p. 139-166. [TOC Premier (EBSCO); Central & Eastern European Academic Source (EBSCO); CEEOL].
 • Bucevičiūtė, Laima. Valstybės erdvės samprata Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisės dokumentuose (XV-XVI a.) // Lietuvos istorijos metraštis = The Year-book of Lithuanian History = Jahrbuch für litauische Geschichte. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas. ISSN 0202-3342. 2009, nr. 1 (2010), p. 51-68. [Historical abstracts (ABC-Clio)].
 • Sabaitytė, Giedrė. Pabėgusių iš dvarų valsiečių „užribiškumo“ problema XVI-XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenėje // Istorija : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. ISSN 1392-0456. T. 78 (2010), p. 15-24. [MLA; Historical abstracts (ABC-Clio); Academic Search Complete (EBSCO); Central & Eastern European Academic Source (EBSCO); CEEOL].
 • Sabaitytė, Giedrė. Raganų tapimas „užribio žmonėmis“Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje // Lietuvos istorijos metraštis = The Year-book of Lithuanian History = Jahrbuch für litauische Geschichte. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas. ISSN 0202-3342. 2009, nr. 1 (2010), p. 69-88. [Historical abstracts (ABC-Clio)].
 • Bucevičiūtė, Laima. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės erdvė : geopolitinė perspektyva XVI a. naratyviniuose tekstuose // Lietuvos istorijos metraštis = The Year-book of Lithuanian History = Jahrbuch für litauische Geschichte. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas. ISSN 0202-3342. 2008, nr. 2 (2009), p. 5-32. [Historical abstracts (ABC-Clio)].
 • Staniulevičienė, Dalia. The field of occupation and competence of a social work mentor // Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference, February 27th-28th, 2009 = Sabiedrība, Integrācija, Izglītība : Starptautiskas zinātniskās konferences materiāli, 2009 gada 27-28 februrāris, Rēzekne . Latvia : Rēzeknes Augstskola, 2009. ISBN 9789984440187. p. 630-650. [Conference Proceedings Citation Index]
 • Staniulevičienė, Dalia.  The field of occupation and competence of a social work mentor. // Rural Environment. Education. Personality (REEP): proceedings of the 4th international scientific conference, May 29 – 30, 2009, Jelgava. Jelgava : Jelgava printing house, 2009. ISBN 9789984480022. p. 547-560.
 • Staniulevičienė, Dalia. Socialinio darbo mentoriaus veiklos sritys ir kompetencijos // Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje = Applied research in studies and practice. Panevėžys : Panevėžio kolegija. ISSN 2029-1280. 2009, nr. 2, p. 99-111.
 • Staniulevičienė, Dalia; Večkienė, Nijolė Petronėlė. Socialinio darbo studentų praktikos vadovo (mentoriaus) funkcijos // Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and methods. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 2029-0470. 3(1) 2009, p. 117-139.
 • Bucevičiūtė, Laima. Lietuvos teritorinio administracinio modelio evoliucija kartografijoje : [recenzija] // Lietuvos istorijos metraštis = The Year-book of Lithuanian History = Jahrbuch für litauische Geschichte. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas. ISSN 0202-3342. 2008, nr. 1 (2009), p. 145-151. [Historical abstracts (ABC-Clio)]
 • Tautkevičienė, Gintarė; Bloveščiūnienė, Lina; Štreimikis, Antanas; Kučiukas, Vilius. Atviros prieigos talpyklų kūrimo tendencijos ir problematika // Innovation and creativity in e-learning : international conference proceedings [Elektroninis išteklius], 20th of November, 2009, Kaunas. Kaunas : Kaunas university of technology, 2009. ISBN 9789955257363. p. 1-7.
 • Štreimikis, Antanas; Kučiukas, Vilius; Tautkevičienė, Gintarė; Bloveščiūnienė, Lina. Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) integravimas tarptautinėje erdvėje // Innovation and creativity in e-learning : international conference proceedings [Elektroninis išteklius], 20th of November, 2009, Kaunas. Kaunas : Kaunas university of technology, 2009. ISBN 9789955257363. p. 1-8.
 • Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka – eLABa : saugaus darbo su eLABa duomenimis taisyklės : MDP 18- ta versija / Lina Bloveščiūnienė … [et al.]. 2-asis patais. ir papild. leid. Kaunas : Igmovila, 2008. 158 p.  ISBN 978-9955-791-03-4.
 • Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka – eLABa : saugaus darbo su eLABa duomenimis taisyklės : MDP versija 18 / Lina Bloveščiūnienė … [et al.]. Kaunas : Technologija, 2007. 154 p.  ISBN 978-9955-25-247-4.
 • Bloveščiūnienė, Lina. Kiekvienas universitetas prasideda nuo bibliotekos : pokalbis su VDU bibliotekos direktore Lina Bloveščiūniene / kalbėjosi Gražina Širvytė // Universitas Vytauti Magni. 2007, nr. 2(112) (kovas), p. 8-9.
 • „Akiračių“ bibliografija / Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka, Lietuvių išeivijos institutas ;  [sudarytojos Irena Poderienė, Eglė Montvilienė, Rima Raišytė, redaktorius Osvaldas Janonis]. Vilnius :  Versus aureus, 2006. 325 p. ISBN 9955-699-34-5.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. (8 37) 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. (8 5) 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. (8 37) 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. (8 37) 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. (8 37) 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. (8 37) 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. (8 37) 752304