Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Bibliotekos darbuotojų publikacijos 2006–2014 metais

 • Bloveščiūnienė, Lina;  Štreimikis, Antanas.  The “Lituanistika” database as a research infrastructure for Lithuanian studies. // LIBER : 43rd annual conference „Research libraries in the 2020 information landscape“, 2-5 July 2014, Riga (Latvia). Riga : National Library of Latvia, 2014. p. 1-38.
 • Bucevičiūtė, Laima.  Lietuva Švedijos žemėlapiuose ir istoriniuose vaizduose. // Lietuvos istorijos metraštis = The Year-book of Lithuanian History = Jahrbuch für litauische Geschichte. Vilnius : LII leidykla. ISSN 0202-3342. 2013, nr. 1 (2014), p. 179-184.
 • Bucevičiūtė, Laima.  Stepės teritorinė specifika XVII–XVII a . : geografinis ir kartografinis aspektas. // Darbai ir dienos. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-0588. 61 (2014), p. 213-232.
 • Staniulevičienė, Dalia.  Learning to learn competence in the context of adult education. // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2014 gada 23.-24. maijs, Rēzekne = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference, May 23th-24th, 2014, Rezekne. Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2014. ISSN 1691-5887. Vol. 2, 2014, p. 207-214.
 • Gedvilienė, Genutė;  Staniulevičienė, Dalia.  Mokymosi mokytis kompetencijos samprata šiuolaikinėje visuomenėje. // Ugdymo veiksniai mokymo(si) kontekste globalizacijos sąlygomis : mokslinių straipsnių rinkinys = Educational factors affecting teaching and learning in the context of globalization : selected scientific papers. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2014. ISBN 9786098074338. p. 10-27.
 • Bloveščiūnienė, Lina; Petrauskaitė Rūta. From bibliographic to full text open access database on Lithuanian Studies // Sciecominfo : Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication [elektroninis išteklius] ISSN 1652-3202. Vol 9, No 2 (2013), p. 1-3. Prieiga per internetą:
  http://journals.lub.lu.se/index.php/sciecominfo/article/view/7314/6124.
 • Bucevičiūtė, Laima. Heraldiniai simboliai XVI-XVIII a. kartografijoje : Lietuvos valstybingumo trajektorijos // Ministri historiae : pagalbiniai istorijos mokslai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimuose : mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Edmundo Antano Rimšos 65-mečio sukakčiai / sudarytojai Z. Kiaupa, J. Sarcevičienė. Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013. ISBN 9789955847700. p. 363-377.
 • Bucevičiūtė, Laima (kartogr.). Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kaitos laikas – 1529-1588 metai : [kartografija] // Lietuvos istorija : T. 5, Veržli naujųjų laikų pradžia. Lietuvos Didžioji kunigaikštystė 1529-1588 metais / žemėlapius braižė L. Bucevičiūtė. / Kiaupienė, Jūratė; Lukšaitė, Ingė. Vilnius : Baltos lankos, 2013. ISBN 9789955236801. p. 225-225.
 • Bucevičiūtė, Laima (kartogr.). Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kaitos laikas – 1529-1588 metai : [kartografija] // Lietuvos istorija : T. 5, Veržli naujųjų laikų pradžia. Lietuvos Didžioji kunigaikštystė 1529-1588 metais / žemėlapius braižė L. Bucevičiūtė. / Kiaupienė, Jūratė; Lukšaitė, Ingė. Vilnius : Baltos lankos, 2013. ISBN 9789955236801. p. 263-263.
 • Bucevičiūtė, Laima (kartogr.). XVI amžiaus Europa. Ankstyvųjų naujųjų laikų kaitos kontūrai : [kartografija] // Lietuvos istorija : T. 5, Veržli naujųjų laikų pradžia. Lietuvos Didžioji kunigaikštystė 1529-1588 metais / žemėlapius braižė L. Bucevičiūtė. / Kiaupienė, Jūratė; Lukšaitė, Ingė. Vilnius : Baltos lankos, 2013. ISBN 9789955236801. p. 43-43.
 • Gedvilienė, Genutė; Staniulevičienė, Dalia; Gridel, Christian. Adult learning through participating in volunteering practice // Rural environment. Education. Personality (REEP) : proceedings of the 6th international scientific conference, March 20th-21st, 2013, LLU, Jelgava, Latvia / ed. V. Dišlere. Jelgava : LLU, 2013. ISBN 9789984480794. p. 193-199. Prieiga per internetą: <http://eng.llu.lv/getfile.php?id=19184>. [Duomenų bazės: AGRIS].
 • Gedvilienė, Genutė; Staniulevičienė, Dalia; Gridel, Christian. Strengthening social cohesion : adult learning through the practice of volunteering // Socialinis ugdymas. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-9569. 2013, nr. 22 (33), p. 86-97. [Duomenų bazės: SocINDEX with Full Text (EBSCO)].
 • Gedvilienė, Genutė; Staniulevičienė, Dalia. The role of a library in a student’s learning process // Textbooks and educational media : 11th international conference, 28-30 September 2011, Kaunas, Lithuania / eds. Natalija Mazeikiene, Mike Horsley, Susanne V. Knudsen. IARTEM, 2013. ISBN 97809580058767. p. 155-159. Prieiga per internetą:
  http://iartemblog.files.wordpress.com/2012/03/iartem_volume_kaunas_2011.pdf.
 • Bucevičiūtė, Laima. Kauno istorijos aktualijos naujausių tyrinėjimų kontekste : [recenzija] // Kauno istorijos metraštis. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1822-2617. T. 12 (2012), p. 233-238.
 • Sabaitytė, Giedrė. Vaikštant Šančių praeities takais : [recenzija] // Kauno istorijos metraštis. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1822-2617. T. 12 (2012), p. 239-243.
 • Staniulevičienė, Dalia; Bortkevičienė, Virginija. Akademinės bibliotekos vaidmuo studentų probleminio mokymosi procese // Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos = Role of higher education institutions in society: challenges, tendencies and perspectives. Alytus : Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. Nr. 1(1), 2012, p. 142-146. [Duomenų bazės: IndexCopernicus].
 • Gedvilienė, Genutė; Staniulevičienė, Dalia. Problem-based learning in students‘ reflective practice at the university studies // Rural environment. Education. Personality (REEP) [elektroninis išteklius]: proceedings of the 5th international scientific conference, March 21st-22nd, 2012, LLU, Jelgava, Latvia / ed. V. Dišlere. Jelgava : LLU, 2012. ISBN 9789984480602. p. 298-305. Prieiga per internetą: http://agris.fao.org/agris-search/search/display.do?f=2012%2FLV%2FLV1209.xml%3BLV2012000377.
  [Duomenų bazės: AGRIS].
 • Gedvilienė, Genutė; Staniulevičienė, Dalia. Reflective practice : the experience at Vytautas Magnus University // Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas VI Jauno zinātnieku konferences rakstu krājums (2010) = The Proceedings of Riga Teacher Training and Educational Management Academy’s 6th Young Scientist Conference (2010). Rīga: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 2011. ISBN 9789934821578. p. 76-86.
 • Bloveščiūnienė, Lina;  Marcinkevičienė, Rūta;  Kolesinskienė, Nijolė;  Štreimikis, Antanas.  Duomenų bazės Lituanistika plėtros gairės. // Aukštasis mokslas: IKT diegimo projektai [elektroninis išteklius], konferencija, 2011 m. gruodžio 14 d., Kaunas. Kaunas : Lietuvos virtualus universitetas, 2011. ISBN 9786094520181. p. 1-11.
 • Bucevičiūtė, Laima.  Kauno tvirtovės atlasas : visuomenei ir tyrinėtojams [recenzija]. // Kauno istorijos metraštis. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1822-2617. T. 11 (2011), p. 257-261.
 • Masalskienė, Janina;  Bucevičiūtė, Laima.  Česlovas Milošas: 100-osioms gimimo metinėms paminėti = Ku czci Czesława Miłosza w setną rocznicę urodzin = Czesław Miłosz: a commemoration of his centennial : [1988-2010 m. bibliografija] / koncepcija ir sudarymas J.Masalskienė; vertimas: M.Gedvila, Ž.Gimbutaitė, I.Miklaševič, A.Pukšto, T.Dalecka; bibliografijos sudarytoja L.Bucevičiūtė. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. 71 p. : iliustr. ISBN 9789955126492.
 • Gedvilienė, Genutė;  Staniulevičienė, Dalia.  Studentų reflektyvioji praktika Vytauto Didžiojo Universitete. // Šiuolaikinio specialisto kompetencijos: teorijos ir praktikos dermė : 5-osios tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos straipsnių rinkinys = Competence of Contemporary Specialists: the Unity of Theory and Practice : 5th international conference selected papers. Kaunas : Kauno kolegija. ISSN 2029-4557. 2011, D. 1, p. 83-89.
 • Gedvilienė, Genutė;  Staniulevičienė, Dalia.  Students’ reflective practice at Vytautas Magnus University. // Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives (ISP:EA)[elektroninis išteklius]. Bulgaria : Info Invest Ltd. ISSN 1313-2571. 2011, Vol. 9, part 1, p. 113-124.
 • Gedvilienė, Genutė;  Staniulevičienė, Dalia.  Five models of problem-based learning in students‘ reflective practice at the university studies. // International Masaryk conference for Ph.D. students and young researchers, December 12-16, 2011 = Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé v?decké pracovníky. Hradec Králové, 2011. ISBN 9788090487772. p. 255-262.
 • Staniulevičienė, Dalia.  Socialinio darbo studentų praktikos vadovo (mentoriaus) didaktinė kompetencija. // Šiuolaikinio specialisto kompetencijos: teorijos ir praktikos dermė [Elektroninis išteklius] : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys. Kaunas : Kauno kolegija. ISSN 2029-4557. 2010, p. 97-100.
 • Staniulevičienė, Dalia.  The didactic competence of the mentor for social work students. // Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītība : V Starptautisk ā zinātniskā konference = Theory for practice in the educationa of contemporary society : 5 th international scientific conference. Riga : Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 2010. ISBN 9789934806056. p. 466-469.
 • Tautkevičienė, Gintarė; Kučiukas, Vilius; Štreimikis, Antanas; Bloveščiūnienė, Lina; Stabingis, Linas. Integration of the Lithuanian academic e-library (eLABa) into the integrational open access infrastructure // Sciecominfo : Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication. Lund : [s.n.]. ISSN 1652-3202. 2010, Vol. 6, nr. 3, p. 1-7.
 • Bucevičiūtė, Laima. Lietuvos valstybės teritoriniai kontaktai rytuose XV-XVI a. : keletas sienų istorijos epizodų // Istorija : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. ISSN 1392-0456. T. 78 (2010), p. 3-14. [MLA; Historical abstracts (ABC-Clio); Academic Search Complete (EBSCO); Central & Eastern European Academic Source (EBSCO); CEEOL].
 • Bucevičiūtė, Laima. Seimo rinkimai Lietuvoje 1920-1926 metais : politinės retorikos ypatumai // Darbai ir dienos. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-0588. 53 (2010), p. 139-166. [TOC Premier (EBSCO); Central & Eastern European Academic Source (EBSCO); CEEOL].
 • Bucevičiūtė, Laima. Valstybės erdvės samprata Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisės dokumentuose (XV-XVI a.) // Lietuvos istorijos metraštis = The Year-book of Lithuanian History = Jahrbuch für litauische Geschichte. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas. ISSN 0202-3342. 2009, nr. 1 (2010), p. 51-68. [Historical abstracts (ABC-Clio)].
 • Sabaitytė, Giedrė. Pabėgusių iš dvarų valsiečių „užribiškumo“ problema XVI-XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenėje // Istorija : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. ISSN 1392-0456. T. 78 (2010), p. 15-24. [MLA; Historical abstracts (ABC-Clio); Academic Search Complete (EBSCO); Central & Eastern European Academic Source (EBSCO); CEEOL].
 • Sabaitytė, Giedrė. Raganų tapimas „užribio žmonėmis“Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje // Lietuvos istorijos metraštis = The Year-book of Lithuanian History = Jahrbuch für litauische Geschichte. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas. ISSN 0202-3342. 2009, nr. 1 (2010), p. 69-88. [Historical abstracts (ABC-Clio)].
 • Bucevičiūtė, Laima. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės erdvė : geopolitinė perspektyva XVI a. naratyviniuose tekstuose // Lietuvos istorijos metraštis = The Year-book of Lithuanian History = Jahrbuch für litauische Geschichte. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas. ISSN 0202-3342. 2008, nr. 2 (2009), p. 5-32. [Historical abstracts (ABC-Clio)].
 • Staniulevičienė, Dalia. The field of occupation and competence of a social work mentor // Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference, February 27th-28th, 2009 = Sabiedrība, Integrācija, Izglītība : Starptautiskas zinātniskās konferences materiāli, 2009 gada 27-28 februrāris, Rēzekne . Latvia : Rēzeknes Augstskola, 2009. ISBN 9789984440187. p. 630-650. [Conference Proceedings Citation Index]
 • Staniulevičienė, Dalia.  The field of occupation and competence of a social work mentor. // Rural Environment. Education. Personality (REEP): proceedings of the 4th international scientific conference, May 29 – 30, 2009, Jelgava. Jelgava : Jelgava printing house, 2009. ISBN 9789984480022. p. 547-560.
 • Staniulevičienė, Dalia. Socialinio darbo mentoriaus veiklos sritys ir kompetencijos // Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje = Applied research in studies and practice. Panevėžys : Panevėžio kolegija. ISSN 2029-1280. 2009, nr. 2, p. 99-111.
 • Staniulevičienė, Dalia; Večkienė, Nijolė Petronėlė. Socialinio darbo studentų praktikos vadovo (mentoriaus) funkcijos // Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and methods. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 2029-0470. 3(1) 2009, p. 117-139.
 • Bucevičiūtė, Laima. Lietuvos teritorinio administracinio modelio evoliucija kartografijoje : [recenzija] // Lietuvos istorijos metraštis = The Year-book of Lithuanian History = Jahrbuch für litauische Geschichte. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas. ISSN 0202-3342. 2008, nr. 1 (2009), p. 145-151. [Historical abstracts (ABC-Clio)]
 • Tautkevičienė, Gintarė; Bloveščiūnienė, Lina; Štreimikis, Antanas; Kučiukas, Vilius. Atviros prieigos talpyklų kūrimo tendencijos ir problematika // Innovation and creativity in e-learning : international conference proceedings [Elektroninis išteklius], 20th of November, 2009, Kaunas. Kaunas : Kaunas university of technology, 2009. ISBN 9789955257363. p. 1-7.
 • Štreimikis, Antanas; Kučiukas, Vilius; Tautkevičienė, Gintarė; Bloveščiūnienė, Lina. Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) integravimas tarptautinėje erdvėje // Innovation and creativity in e-learning : international conference proceedings [Elektroninis išteklius], 20th of November, 2009, Kaunas. Kaunas : Kaunas university of technology, 2009. ISBN 9789955257363. p. 1-8.
 • Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka – eLABa : saugaus darbo su eLABa duomenimis taisyklės : MDP 18- ta versija / Lina Bloveščiūnienė … [et al.]. 2-asis patais. ir papild. leid. Kaunas : Igmovila, 2008. 158 p.  ISBN 978-9955-791-03-4.
 • Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka – eLABa : saugaus darbo su eLABa duomenimis taisyklės : MDP versija 18 / Lina Bloveščiūnienė … [et al.]. Kaunas : Technologija, 2007. 154 p.  ISBN 978-9955-25-247-4.
 • Bloveščiūnienė, Lina. Kiekvienas universitetas prasideda nuo bibliotekos : pokalbis su VDU bibliotekos direktore Lina Bloveščiūniene / kalbėjosi Gražina Širvytė // Universitas Vytauti Magni. 2007, nr. 2(112) (kovas), p. 8-9.
 • „Akiračių“ bibliografija / Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka, Lietuvių išeivijos institutas ;  [sudarytojos Irena Poderienė, Eglė Montvilienė, Rima Raišytė, redaktorius Osvaldas Janonis]. Vilnius :  Versus aureus, 2006. 325 p. ISBN 9955-699-34-5.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius
Jonavos g. 66–106, Kaunas
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj.