Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Taisyklės

PATVIRTINTA
Vytauto Didžiojo universiteto
Rektoriaus 2019 m. liepos 4 d.
įsakymu Nr. 508

NAUDOJIMOSI VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Naudojimosi Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – Universiteto) biblioteka taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąją asmenų registravimo, registruotųjų vartotojų asmens duomenų tvarkymo ir paslaugų teikimo tvarką Universitete, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekos (toliau – biblioteka) teises ir pareigas.
 2. Naudotis bibliotekos paslaugomis turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo ir šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Bibliotekos paslauga – bet kuri bibliotekos veikla, organizuojama ir vykdoma vartotojų informaciniams, moksliniams, edukaciniams, profesiniams ir kultūriniams poreikiams patenkinti naudojant visus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrangą, patalpas ir specialistų kompetenciją.

3.2. Neregistruotasis vartotojas – vartotojas, kuris lankosi bibliotekoje ir naudojasi bibliotekos paslaugomis, kai nebūtina patvirtinti (identifikuoti) jo tapatybės, pavyzdžiui, naudotis bibliotekos vartotojų aptarnavimo padaliniais, dalyvauti viešuose renginiuose, ekskursijose ir pan.

3.3. Registruotasis vartotojas – Universiteto bendruomenės narys, kuris yra registruotas bibliotekos informacinėje sistemoje, turi Lietuvos ar tarptautinį studento pažymėjimą (asmens tapatybės kortelę ar kitą vartotojo asmenybę identifikuojantį dokumentą) (toliau – vartotojo pažymėjimas), suteikiantį teisę rezervuoti ir gauti panaudai į namus bibliotekos dokumentus, pratęsti jų panaudos terminą, nuotoliniu būdu naudotis Universiteto prenumeruojamomis duomenų bazėmis ir naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtina patvirtinti (identifikuoti) vartotojo tapatybę.

3.4. Universiteto bendruomenė – tai Universiteto akademinė bendruomenė, administracijos ir neakademinių padalinių darbuotojai, absolventai, Universiteto įsteigtų įstaigų bendruomenės ir kiti asmenys, aktyviai dalyvaujantys Universiteto veikloje. Universiteto akademinę bendruomenę sudaro studentai, dėstytojai, mokslo darbuotojai, kiti tyrėjai, profesoriai emeritai, rektoriai emeritai, asocijuotieji dėstytojai ar tyrėjai ir kiti asmenys, tiesiogiai dalyvaujantys studijų ir mokslo, meno veikloje.

 1. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo, Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo vartojamas sąvokas.

II. ASMENŲ REGISTRAVIMO TVARKA. REGISTRUOTŲJŲ VARTOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. Universiteto bendruomenės nariai teisę naudotis biblioteka įgyja pasirašę sutartis su Universitetu: studentai – studijų, darbuotojai – darbo sutartis, kuriose įsipareigoja laikytis Universiteto vidaus tvarkos taisyklių (tarp jų ir šių Taisyklių).
 2. Universiteto bendruomenės nariai gali pradėti naudotis biblioteka, kai jų asmens duomenys perkeliami iš Universiteto studentų ir personalo duomenų bazių į Bibliotekos informacinę sistemą.
 3. Vartotojų asmens duomenys bibliotekoje gali būti tvarkomi automatiniu ar neautomatiniu būdais.
 4. Tvarkydama vartotojų asmens duomenis, biblioteka vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento), (toliau − Reglamentas (ES) 2016/679), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimais.
 5. Vartotojų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

9.1. vartotojų aptarnavimui ir informaciniam aprūpinimui organizuoti;

9.2. vartotojų apskaitai vykdyti;

9.3. asmens tapatybei nustatyti;

9.4. informuoti vartotojus apie bibliotekos paslaugas, informacijos išteklius, dokumentų panaudos terminus, organizuojamus renginius ir darbo laiko pakeitimus.

 1. Registruotųjų vartotojų duomenys automatiniu būdu atnaujinami periodiškai, ne rečiau kaip 2 kartus per metus.
 2. Automatiniu būdu ir neautomatiniu būdu tvarkomi asmens duomenys saugomi tol, kol registruotasis vartotojas yra Universiteto bendruomenės nariu ir naudojasi bibliotekos paslaugomis arba kol turi įsiskolinimų bibliotekai.
 3. Vartotojas dėl savo kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimo gali kreiptis į biblioteką tiesiogiai ar elektroninio pašto adresu, nurodytu Taisyklėse (25.8). Nagrinėjami tik identifikuotų vartotojų rašytiniai prašymai.
 4. Bibliotekai patenkinus prašymą ištrinti asmens duomenis, vartotojas netenka galimybės naudotis paslaugomis, kurioms būtina patvirtinti (identifikuoti) jo tapatybę.
 5. Automatiniu ir neautomatiniu būdais tvarkomų asmens duomenų saugumą biblioteka užtikrina įgyvendindama infrastruktūrines (tinkamas techninės įrangos išdėstymas ir priežiūra, griežtas gaisrinės saugos taisyklių laikymasis ir kt.), administracines (asmenų, dirbančių su asmens duomenimis, mokymas, vidaus dokumentų rengimas ir kt.), telekomunikacines (informacinių sistemų priežiūra, naudojimosi internetu saugumo užtikrinimas, slaptažodžių naudojimas ir kt.) priemones.

III. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

 1. Biblioteka teikia paslaugas pagal nuostatuose apibrėžtus veiklos tikslus ir funkcijas, Universiteto bendruomenės poreikius.
 2. Informacija apie bibliotekos teikiamas nemokamas ir mokamas paslaugas bei jų teikimo tvarką skelbiama bibliotekos interneto svetainėje.
 3. Bibliotekos dokumentų panauda:

17.1. vartotojo pažymėjime esančio brūkšninio kodo nuskaitymas išduodant dokumentus panaudai prilygsta vartotojo parašui.

17.2. dokumentai panaudai į namus skolinami tik registruotam vartotojui ir tik vienas to paties pavadinimo ir laidos dokumentas, neviršijant nustatyto išduodamų dokumentų kiekio;

17.3. dokumentų panaudos terminas gali būti pratęstas, jeigu jų nepageidauja kiti vartotojai ir neviršytas bibliotekos nustatytas pratęsimų skaičius;

17.4. pasibaigus panaudos terminui ir negrąžinus dokumento, po nustatyto laikotarpio vartotojui kiti dokumentai į namus neskolinami. Teisė skolintis atnaujinama, kai grąžinami visi pasibaigusio panaudos termino dokumentai;

17.5. panaudai neišduodami reti ir ypač vertingi bei kiti dokumentai, kuriems taikomus panaudos ir atgaminimo apribojimus nustato biblioteka;

17.6. panaudai išduodamų dokumentų skaičius, terminai ir kitos sąlygos yra skelbiami bibliotekos svetainėje https://biblioteka.vdu.lt.

 1. Tarpbibliotekinis abonementas:

18.1. dokumentai, kurių nėra bibliotekos fonde, registruotiesiems vartotojams užsakomi iš kitų Lietuvos ir užsienio bibliotekų pagal bibliotekos nustatytą tarpbibliotekinio abonemento paslaugų teikimo tvarką;

18.2. leidinio grąžinimo terminą nustato dokumentus skolinanti biblioteka;

18.3. tarpbibliotekinio abonemento paslaugos įkainius sudaro pašto paslaugų išlaidos ir (ar) skolinančios bibliotekos nustatytas paslaugos administravimo mokestis.

 1. Prieiga prie bibliotekos prenumeruojamų duomenų bazių vartotojams teikiama pagal duomenų bazės tiekėjo teises ir sąlygas, nustatytas licencinėje sutartyje.
 2. Nuotolinės bibliotekos paslaugos, kurioms būtina patvirtinti (identifikuoti) vartotojo tapatybę, teikiamos tik registruotiesiems vartotojams.
 3. Negalią turintiems vartotojams turi būti numatytos specialios paslaugos ir (ar) aptarnavimo sąlygos, jei įprastos bibliotekos paslaugos ir aptarnavimo sąlygos jiems yra neprieinamos.
 4. Registruotiems vartotojams rezervuojamų individualaus / grupinio darbo patalpų sąrašą, darbo trukmę, rezervavimo internetu ar elektroniniu paštu tvarką nustato biblioteka.
 5. Bibliotekos kompiuteriais gali naudotis Universiteto bendruomenės nariai. Neregistruotieji vartotojai gali atlikti informacijos šaltinių paiešką bibliotekos informacinėje sistemoje tam skirtais kompiuteriais.
 6. Juridiniai asmenys bibliotekoje aptarnaujami pagal neatlygintinų paslaugų teikimo sutartis, išskyrus atvejus, kai teikiama paslauga yra įtraukta į mokamų paslaugų sąrašą.

IV. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 1. Vartotojas turi teisę:

25.1. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą, teikiamas paslaugas, jų teikimo procedūras ir aptarnavimo sąlygas;

25.2. naudotis visais bibliotekoje sukauptais ir prieinamais informacijos ištekliais, paslaugomis, informacijos paieškos priemonėmis, bibliografinės informacijos tvarkymo įrankiais, turima įranga bei patalpomis (erdvėmis);

25.3. gauti panaudai dokumentus iš kitų Lietuvos ir užsienio bibliotekų;

25.4. tiesiogiai arba nuotolinio ryšio priemonėmis pateikti informacinę užklausą ir ne vėliau kaip per dvi darbo dienas gauti atsakymą;

25.5. gauti konsultacijas ir (ar) dalyvauti mokymuose informacijos paieškos, atrankos, tvarkymo ir naudojimo bei kitais klausimais;

25.6. naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis, interneto prieiga, belaidžiu internetu bei asmeniniais nešiojamaisiais kompiuteriais;

25.7. asmeniniam naudojimui nekomerciniais tikslais atgaminti bibliotekos dokumentus ar jų fragmentus;

25.8. teikti prašymus, pasiūlymus ir skundus dėl bibliotekos teikiamų paslaugų bei aptarnavimo sąlygų elektroniniu paštu info.biblioteka@vdu.lt ar raštu. Prašymus ir skundus pirmiausia nagrinėja bibliotekos administracija, nepavykus išspręsti – VDU ginčų nagrinėjimo komisija.

25.9. įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises:

25.9.1. sužinoti (būti informuotam), ar bibliotekoje tvarkomi jo asmens duomenys, gauti jų kopiją (teisė žinoti) ir susipažinti su papildoma informacija, numatyta Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse (teisė susipažinti);

25.9.2. reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

25.9.3. reikalauti ištrinti asmens duomenis, jei asmens duomenys buvo tvarkomi remiantis sutikimu ar pagal teisės aktus yra kitas pagrindas šiai teisei įgyvendinti („teisė būti pamirštam“). Teisės aktų nustatyta tvarka „teisė būti pamirštam“ gali būti neįgyvendinta;

25.9.4. Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);

25.9.5. reikalauti tiesiogiai perkelti kitam duomenų tvarkytojui asmens duomenis vartotojui patogia forma, jei vartotojas pats pateikė asmens duomenis ir jei jie tvarkomi automatiniu būdu sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu (teisė perkelti).

26. Vartotojo pareigos:

26.1. laikytis Taisyklių ir kitų bibliotekos teikiamas paslaugas reglamentuojančių teisės aktų bei nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų;

26.2. tausoti ir saugoti panaudai gautus dokumentus, naudojamą įrangą ir kitą bibliotekos turtą;

26.3. laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti jų naudojimosi terminą;

26.4. patikrinti gautus panaudai dokumentus ir paskolintą įrangą, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų ar gedimų), o juos pastebėjus nedelsiant pranešti bibliotekos darbuotojui;

26.5. naudojantis informacijos ištekliais vadovautis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatomis;

26.6. pasikeitus asmens duomenims (pavardei ir kt.) ar praradus vartotojo pažymėjimą nedelsiant informuoti biblioteką.

26.7. naudotis Universiteto elektroninio pašto sistema ir nuolat peržiūrėti bibliotekos pranešimus ir perspėjimus apie paskolintus dokumentus, jų grąžinimo terminus, priskaičiuotus delspinigius ir atitinkamai į juos reaguoti;

26.8. laikytis Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET naudojimo taisyklių;

26.9. baigiant studijas, nutraukus darbo ar studijų Universitete sutartį grąžinti bibliotekai visus panaudai gautus dokumentus ir sumokėti priskaičiuotus delspinigius.

27. Vartotojui draudžiama:

27.1. naudotis kito vartotojo pažymėjimu ar perduoti savo pažymėjimą kitam asmeniui;

27.2. perduoti bibliotekos suteiktus prisijungimo duomenis tretiesiems asmenims, naudotis svetimais naudotojo vardais ir slaptažodžiais;

27.3. išsinešti dokumentus iš bibliotekos patalpų, jei jie neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą arba negautas bibliotekos darbuotojo leidimas;

27.4. be bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;

27.5. bibliotekoje, naudojantis kompiuteriais, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;

27.6. lankytis bibliotekoje apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, neštis į patalpas daiktus, kurie kelia pavojų aplinkiniams, pavojingai elgtis keliant grėsmę sau ir kitiems bibliotekos vartotojams, žodžiais ir (ar) veiksmais žeminti vartotojų ir darbuotojų žmogiškąjį orumą, ignoruoti bendruosius asmens higienos ir elgesio viešosiose vietose reikalavimus;

27.7. užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui, organizuoti mitingus, pardavinėti prekes ar paslaugas ir kt.;

27.8. skelbti informaciją (reklamas, skelbimus ir pan.) bibliotekos patalpose iš anksto nesuderinus su bibliotekos administracija.

28. Vartotojo atsakomybė:

28.1. vartotojas, nepranešęs bibliotekai apie prarastą vartotojo pažymėjimą, atsako už kito asmens, pasinaudojusio jo pažymėjimu, atliktus veiksmus;

28.2. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus, pakeičia juos tokiais pat arba bibliotekos pripažintais lygiaverčiais dokumentais. Dokumentai pripažįstami lygiaverčiais įvertinus prarastų dokumentų kainą, leidimo metus, turimų egzempliorių skaičių ir paklausą;

28.3. jei dėl panaudai gauto dokumento praradimo ar sugadinimo vartotojas nesikreipia į biblioteką ir neatsiskaito nustatyta tvarka iki panaudos termino pabaigos, jis turi atlyginti padarytą žalą ir sumokėti priskaičiuotus delspinigius. Neatlyginus žalos ar nesumokėjus priskaičiuotų delspinigių, jie išieškomi teisės aktų nustatyta tvarka;

28.4. nustačius tyčinio bibliotekos dokumentų, įrangos ar kito turto pasisavinimo, sugadinimo ar sunaikinimo atvejus, vartotojas atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

V. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

29. Biblioteka turi teisę:

29.1. tvarkyti vartotojo asmens duomenis, būtinus šių Taisyklių 9 punkte nustatytiems tikslams pasiekti;

29.2. nustatyti vartotojams panaudai išduodamų dokumentų skolinimo terminus, termino pratęsimo ir dokumentų, patalpų rezervavimo tvarką bei kitas specialias naudojimosi biblioteka sąlygas;

29.3. paprašyti vartotojų parodyti išsinešamus dokumentus ir daiktus, jeigu suveikė dokumentų apsaugos signalizacija ar kilo įtarimas dėl bibliotekos turto ar bibliotekos vartotojo ar darbuotojo asmeninio turto vagystės;

29.4. paprašyti vartotojų pasišalinti iš bibliotekos patalpų, jei jiems apribota teisė naudotis bibliotekos paslaugomis, jei vartotojai yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, jeigu užsiima komercine veikla bibliotekos patalpose arba kitaip pažeidžia šias Taisykles ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bibliotekos teikiamas paslaugas;

29.5. bibliotekos ar Universiteto rektoriaus sprendimu terminuotam laikui apriboti asmens teisę naudotis biblioteka ar kuria nors iš bibliotekos teikiamų paslaugų, jei vartotojas nesilaikė Taisyklių ir (ar) kitų teikiamų paslaugų tvarką reglamentuojančių teisės aktų;

29.6. suderinus su Universiteto vadovybe ne daugiau kaip vieną darbo dieną per mėnesį neaptarnauti vartotojų dėl bibliotekos fondo pagrindinio valymo, dezinfekavimo ir kitų prevencinių priežiūros priemonių;

29.7. neatsakyti už vartotojų paliktus asmeninius daiktus.

30. Bibliotekos pareigos:

30.1. užtikrinti šiose Taisyklėse nustatytų vartotojų teisių įgyvendinimą;

30.2. teikiant paslaugas vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir Taisyklėmis;

30.3. patvirtinti ir bibliotekos interneto svetainėje paskelbti Taisykles bei kitus norminius dokumentus, būtinus specializuotoms paslaugoms teikti;

30.4. nustatyti mokamų paslaugų teikimo tvarką ir įkainius;

30.5. nustatyti bibliotekos darbo (vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik išimtiniais motyvuotais atvejais, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas bibliotekos interneto svetainėje paskelbus informaciją apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;

30.6. išduodant bibliotekos dokumentus nurodyti panaudos terminą bei grąžinimo datą, pagal galimybes elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis priminti vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą;

30.7. vertinti bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę ir vykdyti bendruomenės poreikių ir nuomonės tyrimus, panaudoti jų rezultatus teikiamų paslaugų kokybei gerinti, naujiems produktams ir paslaugoms kurti;

30.8. siekti užtikrinti bibliotekos paslaugų prieinamumą negalią turintiems asmenims ir kitoms vartotojų grupėms, kurioms reikia specialių paslaugų ir (ar) aptarnavimo sąlygų;

30.9. rašytiniu bibliotekos darbuotojo ar nukentėjusio asmens tarnybiniu pranešimu ir (ar) techninėmis priemonėmis (filmavimo, fotografavimo, garso įrašymo įranga ir pan.) nedelsiant fiksuoti bibliotekos teikiamų paslaugų reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo faktą ir surašyti aktą bei supažindinti vartotoją pasirašytinai (vartotojui atsisakius pasirašyti, akte daroma žyma apie atsisakymą);

30.10. įvertinti vartotojo padarytą pažeidimą pagal masto, sunkumo bei poveikio trukmės kriterijus ir priimti sprendimą dėl teisės naudotis biblioteka ar jos teikiama konkrečia paslauga (paslaugomis) ribojimo ir supažindinti vartotoją pasirašytinai ar registruotu laišku;

30.11. nustačius neteisėtus bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo, viešosios tvarkos pažeidimo atvejus kreiptis į policijos įstaigą.

 

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. (8 37) 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. (8 5) 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. (8 37) 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. (8 37) 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. (8 37) 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. (8 37) 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. (8 37) 752304