Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

HSM žurnalai

Pavadinimas / Leidimo metai Vyr. redaktorius Leidžia
1. Archivum Lithuanicum, ISSN 1392-737X, 1999– Prof. dr. Giedrius Subačius University of Illinois at Chicago, KU, LKI, LII, ŠU, VU, VDU
2. Art History and Criticism = Meno istorija ir kritika (MIK) (Sciendo), (VDU CRIS), ISSN 1822-4555, eISSN 1822-4547, 2005– Prof. dr. Rasutė Žukienė VDU MF
3. Baltic Journal of Law & Politics, eISSN 2029-0454, 2008– Doc. dr. Tomas Berkmanas VDU TF
4. Darbai ir dienos = Deeds and Days, ISSN 1392-0588, eISSN 2335-8769, 1930–1940, 1995– Prof. dr. Egidijus Aleksandravičius VDU HMF
5. Darnioji daugiakalbystė = Sustainable Multilingualism, ISSN 2335-2019, eISSN 2335-2027, 2012– Prof. dr. Nemira Mačianskienė VDU UKI
6. Demografija visiems : informacinis biuletenis, eISSN 2351-6887, 2014– Prof. dr. Stankūnienė, Vlada, prof. dr. Maslauskaitė, Aušra VDU SMF
7. Holistinis mokymasis = Holistic Learning, ISSN 2424-4104, eISSN 2351-7409, 2015– Prof. dr. Genutė Gedvilienė VDU SMF
8. International Journal of Educational Technology in Higher Education (ETHE), eISSN 2365-9440, 2010– Dr. Josep M. Duart, dr. Álvaro Galvis, dr. Airina Volungevičienė Universitat Oberta de Catalunya, Universidad de los Andes, Dublin City University, VDU
9. Istorija, ISSN 1392-0456, eISSN 2029-7181, 1958– Prof. dr. Juozas Skirius VDU ŠA
10. Kauno istorijos metraštis, ISSN 1822-2617, eISSN 2335-8734, 1998– Prof. dr. Jonas Vaičenonis VDU HMF
11. Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas = Culture and Society: Journal of Social Research, ISSN 2029-4573, eISSN 2335-8777, 2010– Dr. Milda Ališauskienė  VDU SMF
12. Lietuvos metinė strateginė apžvalga, ISSN 1648-8016, eISSN 2424-4562, 2003– Prof. dr. Gediminas Vitkus  LKA, VU, VDU
13. Lithuanian annual strategic review, ISSN 1648-8024, eISSN 2335-870X, 2003– Prof. dr. Gediminas Vitkus  LKA, VU, VDU
14. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtra, eISSN 2345-0355, 1999– Dr. Rasa Pakeltienė Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, VDU ŽŪA
15. Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos = Oikos: Lithuanian Migration and Diaspora Studies, ISSN 1822-5152, eISSN 2351-6461, 2006– Prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius VDU HMF
16. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of Organizations: Systematic Research, ISSN 1392-1142, eISSN 2335-8750, 1995– Prof. dr. Giedrius Jucevičius VDU EVF
17. Pedagogika, ISSN 1392-0340, eISSN 2029-0551, 1962– Prof. dr. Ona Monkevičienė, Ieva Pažusienė VDU ŠA
18. Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos = Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives, eISSN 2351-5597, 1998– Prof. dr. Vilija Aleknevičienė VDU ŽŪA
19. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social Work. Experience and Methods, ISSN 2029-0470, eISSN 2029-5820, 2008– Prof. dr. Jonas Ruškus VDU SMF
20. Socialinis ugdymas, (OJS), (VDU CRIS), ISSN 1392-9569, eISSN 2351-6011, 1999– Prof. dr. Giedrė Kvieskienė VDU ŠA
21. SOTER: religijos mokslo žurnalas = SOTER: Journal of Religious Science, ISSN 1392-7450, eISSN 2335-8785, 1924– 1939, 1999– Kun. prof. dr. Andrius Narbekovas VDU TF
22. Svarbiausių nacionalinių EST rezultatų serija = Series of national ESS topline findings, ISSN2538-7715, eISSN 2669-2589, 2017- Doc. dr. Aurelija Stelmokienė VDU SMF
23. Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied Economics: Systematic Research, ISSN 1822-7996, eISSN 2335-8742, 2007– Prof. habil. dr. Zigmas Lydeka VDU EVF
24. Teatrologiniai eskizai, ISSN 1822-6612, 2000– Dr. Martynas Petrikas VDU
25. Teisės apžvalga = Law Review, eISSN 2029-4239, 1999–2001, 2010– Prof. dr. Edita Gruodytė VDU TF
26. Vocational Training: Research and Reality = Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, ISSN 1392-6241, eISSN 2029-8447, 1998– Prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė VDU ŠA

 

Bibliotekos padaliniai

K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas
V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas
Jonavos g. 66–106, Kaunas
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj.
Universiteto g. 10–200, Akademija, Kauno raj.
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius