Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Pasaulinė atvirosios prieigos savaitė

  • Atviroji prieiga ir VDU:​     
2012 metais sukurta universiteto institucinė talpykla – Vytauto Didžiojo universiteto el. mokslinių publikacijų talpykla (VDU ePub; http://etalpykla.vdu.lt; http://erepository.vdu.lt), rektoriaus įsakymu (Nr. 595a, 2012-11-30) patvirtinti „Vytauto Didžiojo universiteto el. mokslinių publikacijų talpyklos nuostatai“. Talpykla – tai integrali universiteto mokslo ir studijų priemonių ir paslaugų infrastruktūros dalis, skirta universiteto skaitmeninei produkcijai kaupti, valdyti, sklandžiai prieigai ir sklaidai, ilgalaikiam išsaugojimui. Esminis talpyklos ideologinis pamatas – įgyvendinti atviros prieigos principus universiteto akademinėje aplinkoje cirkuliuojančiai mokslinei ir studijų informacijai. Tai – pirmoji institucinė talpykla Lietuvoje, sukurta panaudojus Lietuvos mokslo ir studijų el. dokumentų informacinę infrastruktūrą (eLABa). VDUePub užregistruota pasauliniame atviros prieigos talpyklų registre Registry of Open Access Repositories (ROAR) su kitomis 3 343 talpyklomis. Talpykloje esančių publikacijų sklaida užtikrinama specialiu OAI–PMH protokolu (angl. the Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting), kurį informacijai iš įvairių internete šaltinių surinkti paprastai naudoja visos plačiai paplitusios paieškos sistemos, pvz .: „Google“, „Baze“, „DART-Europe“ .
Nuo 2012 m. institucinėje talpykloje pradėta archyvuoti ne tik universiteto, bet ir kitų Lietuvos bei užsienio leidėjų, išleista studijų ir mokslinė produkcija. Universiteto nuostatos dėl autorių publikacijų el. kopijų archyvavimo, įgyvendinant VDU ePub, autoriams rekomenduojama, pagal licencines sutartis suteikiant darbų publikavimo teises leidėjams, redakcinėms kolegijoms ar kt., prie standartinės sutarties teikti parengtą priedą „Priedas prie publikacijos susitarimo“ (angl. Addendum to publication agreement), garantuojantį teisę archyvuoti publikacijos el. kopiją VDU ePub.
Bibliotekos darbuotojai pradėjo naują veiklos sritį, susijusią su autorių licencinių sutarčių nagrinėjimu, klausimų, iškilusių dėl publikacijų, kurių turtinės autoriaus teisės buvo perduotos tretiesiems asmenims, archyvavimo VDU ePub, sprendimu. Tikslindami publikacijų atviros prieigos galimybes darbuotojai pradėjo komunikuoti su leidėjais, redakcinėmis kolegijomis, teikti konsultacijas ir pagalbą autoriams, sudarantiems naujas licencines sutartis .
VDU ePub institucinėje talpykloje 2012 m. pabaigoje buvo sukaupta beveik 5 tūkst. el. objektų (4 745). Knygų ir straipsnių kolekcijoje – 1 458 el. objektai (87 knygos, 1 264 straipsniai iš 12 pavadinimų žurnalų ir 95 žurnalų numerių), 3 287 – ETD kolekcijoje (2 899 magistrų baigiamieji darbai, 197 daktaro disertacijos, 191 daktaro disertacijų santraukos). 

Ištrauka iš 2012 m. universiteto veiklos ataskaitos

Vytauto Didžiojo universitetas pirmasis tarp akademinių institucijų priėmė svarbų dokumentą, kuriuo atvėrė galimybes dideliems pokyčiams Universiteto mokslinės e. leidybos srityje, ypač siejant su šiuo metu pasaulyje ir Lietuvoje vykstančiu atviros prieigos judėjimu, kuriant ilgalaikio dokumentų išsaugojimo talpyklas. Tai – „VDU studijų ir mokslo elektroninių dokumentų teikimo į Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinę sistemą (eLABa) tvarkos aprašas“ (rektoriaus įsakymas (2009 05 27, Nr. 336a). Ši Universiteto leidinių skaitmeninimo politika taip pat orientuota ir į naujo „Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo“ 45 straipsnio „Mokslinės veiklos rezultatų viešumas“ teiginius, „siekiant užtikrinti valstybės biudžeto lėšomis atliekamų mokslinių tyrimų kokybę, valstybės biudžeto lėšų panaudojimo skaidrumą, paskatinti mokslo pažangą, visi valstybinėse mokslo ir studijų institucijose atliekamų mokslo darbų rezultatai turi būti skelbiami viešai (internete ir kitais būdais), kiek tai neprieštarauja intelektinės nuosavybės ir komercinių ar valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams“ (2009). Vėliau „Atviros prieigos prie Vilniaus universiteto mokslo darbų ir mokslinių tyrimų rezultatų nuostatus“ priėmė ir Vilniaus universitetas.
Universiteto elektroninių dokumentų skelbimas Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (eLABa, http://www.elaba.lt/) sprendžia studijų medžiagos ir mokslo žinių, sklaidos bei prieigos prie jų klausimus, gerina studijų, mokslinių tyrimų kokybę. 2009 m. eLABa knygų ir žurnalų kolekcijose buvo 11 visateksčių knygų ir 137 straipsniai iš dviejų Universiteto leidžiamų žurnalų. Su knygų autoriais, žurnalų redkolegijomis pasirašytos licencinės sutartys. Visi Universiteto visateksčiai dokumentai paskelbti eLABa, nuorodomis yra atveriami ir bibliotekos rengiamuose kataloguose (BendrajamePublikacijų). Tai leidžia studentams lengvai naudotis studijų ir kt. medžiaga.
Kita el. išteklių duomenų bazė jau pildoma Universitete antrus metus – tai magistrantūros baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroninių dokumentų (ETD) informacijos sistema. Joje kaupiami ETD darbai, siekiant gerinti studijų baigiamųjų darbų kokybę, mažinti plagijavimo galimybes, rengiant darbus, didinti mokslinių tyrimų rezultatų prieinamumą, sklaidą, užtikrinti ilgalaikį jų išsaugojimą. Bendradarbiaujant Akademinių reikalų tarnybos ir bibliotekos atsakingiems darbuotojams bei studentams, ETD sistema sėkmingai pildoma. Ataskaitiniais metais, kaip ir 2008 m., ETD sistemoje buvo pateikti visi tais metais Universitete ginti magistrų darbai ir daktaro disertacijos bei jų santraukos. 2009 m. ETD sistemoje skelbti 678 darbai. Iš viso 2009 metų pabaigoje ETD kataloge buvo 1369 darbai, kurių prieigos statusai nurodyti autorių licencinėse sutartyse. 64 % darbų – laisvai prieinami internete ar Universiteto intranete, 36 % darbų laikinai neprieinami, galima susipažinti tik su bibliografine informacija apie juos. Universitetas pagal darbų pateikimą į Lietuvos ETD sistemą buvo 4 pozicijoje tarp kitų universitetų.
 
Ištrauka iš 2009 m. universiteto veiklos ataskaitos

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304