Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Fondo formavimas 1990–2005 m. Parama, dovanos

Privatūs asmenys

Adamkus V.
Adomėnas A.
Aidukas J.
Aistienė A.
Almenas K.
Almonaitienė J.
Almonaitis V.
Alseika V.
Andriušytė R.
Anysai D. ir J.
Anoniai D. ir V.
Astrauskas V.
Ašmantas L.
Avižienis A.
Bagdonienė V.
Balčytienė A.
Barniškienė S.
Baškauskaitė L.
Bertašius S.
Brogienė R.
Buckley I.
Budrys A.
Bujauskas A.
Bulgarytė D.
Bulota L.
Butkus A.
Butkus V.
Ciplijauskaitė B.
Černius V.
Daniliauskaitės D. ir V.
Danys J.
Danytė M.
Donskis L.
Dūdaitė L.
Dundzila A.
Garšva K.
Gaučys P.
Genzelis B.
Gimbutaitė Ž.                
Gimbutas J.
Goštautas S.
Gricienė A.
Gudaitis L.
Hatanaka S.
Ignienė B.
Yčai J. ir M.
Jakimavičius A.
Jakutis V.
Janauskas P.
Jasėnas M.
Jasiūnas E.
Jončys F.
Jurkonis N.
Juzukonis A.
Kadziulis V.
Kalvaičiai A. ir T.
Kaminskas V.
Kamuntavičius G.
Kamuntavičius R.
Kapočius J.
Karvelis U.
Kašuba R.
Kaupas V.
Kavolis V.
Kazanavičius V.
Kazlas B.
Kazokai V. ir G.
Kerbelytė B.
Kezys A.
Kirdienė G.
Kojelis J.
Kojima R.
Kovtun A.
Krupavičius A.
Kubilius V.
Kučingis-Kučinskas A.
Kulbokas V.
Kulys R.
Kviklys B.
Landsbergis V.
Lašas V.
Levandauskas V.
Liaubienė D.
Liubinskai D. ir J.
Lydeka Z.
Lytra D.
Lukėnas S.
Mackėla V.
Mankeliūnas V.         
Martin B.
Matoniai I. ir V.
Mažiulis A.
Mikšys Ž.
Mikučionis U.
Milišauskas Š.
Milius V.
Miškinis A.
Morkys V.
Norkaitis J.
Norvilas A.
Oakley S.
Oksienė D.
Oškinis V.
Overland O.
Pajėdaitė O.
Palubinskas V.
Paškus A.
Paulionis V.
Pauliukienė A.
Perednytė E.
Poškaitis K.
Požerskis R.
Pranevičius L.
Prazauskas A.
Procuta G.
Pukelienė V.
Pukenis R.
Račkauskas K.
Rajeckas V.
Raškinis A.
Raulinaitienė I.
Rubšys A.
Ruškus J.
Ruzgienė B.
Sakalauskienė J.
Saldukas L.
Samuolienė S.
Sendzikas V.
Senn A. E.
Sidrys R.
Sinkiai J. ir E.
Skrupskeliai I. ir A.
Skrupskelis I. K.
Skrupskelytė V.
Slavinskaitė S.
Slivka V.
Smilgys H.
Staniulis V.                          
Stankūnaitė-Stankūnienė M.B.
Stauskas V.
Stazdas J.
Szmelter M.
Šalčiai L. ir J.
Šaulienė M.
Šemeta R.
Šernas V.
Šešplaukis-Tyruolis A.
Šimkutė L.
Šimučiai L. ir Z.
Šliūpas V.
Šmulkštys L.
Štromas A.
Tamaliūnas A.
Taškūnas A.
Tyla A.
Trimakas K.
Ulevičius B.
Uzdila J.
Vaičekonis P.
Vaičekonytė-Kepežinskienė R.
Vaičenonis J.
Vaičiūnas V.
Vaidila D.
Vailionytė-Narkevičienė D.
Vaina J.
Vaitkevičius A.
Valčiukaitė L.
Valiūnas A.
Valiušaitis V.
Valys M.
Vareikis E.
Variakojis J.
Vasaris B.
Vaškelaitis V.
Vaškelevičius K.
Vaškelis A.
Vaškelis B.
Vaznelis A.
Vėbra P.
Večkienė N.
Venslauskas M.
Vėžys G.
Vikšraitis R.
Vilemas J.
Vitėnas J.
Vitkauskas V.
Vyčinas V.
Vokietaitytė A.
Volkovich-Valkavičius V.            
Zdanevičius A.
Zigmantaitė B.
Žemaitaitis I. A.
Žemaitis K.
Žygas A.
Žygas K.P.
Žukienė R.

Organizacijos

Atviros visuomenės institutas
Demokratinės politikos institutas
Europos centrinis bankas
Europos komisija
Geologijos institutas
Getės institutas
JAV organizacija „Saulutė“
Kauno arkivyskupija
Kauno kunigų seminarija
Kauno viešoji biblioteka
Leidykla Follett Campus Resources of River Grove
Lenkų kultūros institutas Vilniuje
Lietuvių kalbos institutas
Lietuvių kultūros institutas Vokietijoje
Lietuvių literatūros ir tautosakos iūnstitutas
Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga
Lietuvos bankas
Lietuvos dailininkų sąjunga
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba
Lietuvos energetikos institutas
Lietuvos filatelistų draugija
Lietuvos fotomenininkų sąjunga
Lietuvos geologijos tarnyba
Lietuvos istorijos institutas
Lietuvos laisvosios rinkos institutas
Lietuvos miškų institutas
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga
Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija
Lietuvos-Prancūzijos asociacija
Lituanistikos tyrimų ir studijų centras Čikagoje
Matematikos ir informatikos institutas
Pasaulio bankas
Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras
Pilietinės visuomenės institutas
Teisinės informacijos centras
Varšuvos valstybinis archeologijos muziejus

Užsienio šalių ambasados

Austrijos
Čekijos
Danijos
Islandijos
Ispanijos
Italijos
Izraelio
Japonijos
JAV
Jungtinės Karalystės
Latvijos
Lenkijos
Prancūzijos
Suomijos
Švedijos
Šveicarijos
Turkijos
Vokietijos

Fondai, programos

A. Adamkienės paramos ir labdaros fondas
A. Mackaus knygų leidimo fondas
Atviros Lietuvos fondas
Communicantes fondas
J. ir M. Yčų knygų fondas
Japonų paramos fondas
Lietuvių fondas
Lietuvių katalikų religinės šalpos fondas
Lietuvių tautinės kultūros fondas
Lietuvių Tautos fondas
Lietuvos gamtos fondas
Lietuvos tūkstantmečio programa
Mažosios Lietuvos fondas
SABRE fondas
Semper Polonia fondas
Tarptautinis mainų fondas
Tarptautinis valiutos fondas
V. Landsbergio fondas
Vydūno fondas

 

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. (8 37) 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. (8 5) 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. (8 37) 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. (8 37) 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. (8 37) 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. (8 37) 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. (8 37) 752304