English version

VDU recenzuojami mokslo žurnalai

Teatrologiniai eskizai 

ISSN 1822-6612 (spausdintas)

 

Apie žurnalą

Redakcinė kolegija

Informacija autoriams

Bibliografinis žurnalo aprašas

 

 

 

 

 

Leidėjas: 
 
 
 
Leidžiamas nuo:
 
Periodiškumas:
 
ISBN:
 
 
Redakcijos kontaktai:
 
 
 
Vytauto Didžiojo universitetas.
Menų fakultetas.
Teatrologijos katedra
 
2000
 
Įvairaus dažnumo
 
9986501482 (klaidingas) [T. 1]
998650192X  [T.] 2
 
Muitinės g. 7
44280 Kaunas
Telefonas: +370 37 327 879
El. paštas: martynas.petrikas@vdu.lt                      
Apie žurnalą

Tęstinis recenzuojamas mokslo žurnalas „Teatrologiniai eskizai“ įsteigtas siekiant suteikti galimybę pradedantiesiems teatrologams viešinti savo mokslinius tyrimus akademinėje bendruomenėje. „Teatrologiniai eskizai“ tęsia Vytauto Didžiojo universiteto teatrologijos tradicijas, pradėtas tarpukario Lietuvoje. Žurnalas leidžiamas nuo 2000 metų, išeina kartą per du metus, jame publikuojami Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto Teatrologijos katedros jaunųjų mokslininkų ir dėstytojų mokslo darbai. Pagrindinis leidinio tikslas – pasitelkus šiuolaikines tyrimų metodologijas analizuoti estetines, visuomenines, politines, institucines Lietuvos teatro bei jo formų kaitos tendencijas. Žurnalas taip pat skatina naujas Lietuvos teatro istorijos interpretacijas, tarpdalykinius ir tarpkultūrinius teatro reiškinių tyrimus. Leidinyje pateikiami naujausių Vakarų Europos ir JAV teatrologijos metodų taikymo Lietuvos teatro dabarties ir praeities reiškinių analizei pavyzdžiai.
 
Redakcinė kolegija  

Atsakingas redaktorius:
  • Dr. Martynas Petrikas
Pirmininkas:
  • Prof. PhD. Bronius Vaškelis (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
Nariai:
  • Prof. habil. dr. Vytautas Levandauskas (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
  • Prof. habil. dr. Dobrochna Ratajczakowa (Poznanės Adomo Mickevičiaus universitetas, Lenkija)
  • Prof. dr. Jurgita Staniškytė (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
  • Doc. dr. Knut Ove Arntzen (Bergeno universitetas, Norvegija)
  • Doc. dr. Edgaras Klivis (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
  • Doc. dr. Rūta Mažeikienė (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
  • Doc. dr. Anneli Saro (Tartu universitetas, Estija)
  • Dr. Guna Zeltina (Literatūros, folkloro ir meno institutas, Latvijos universitetas, Latvija)
 
Informacija autoriams 

Žurnale skelbiami originalūs moksliniai straipsniai teatro teorijos ir istorijos temomis. Publikuoti teikiamuose straipsniuose turi būti įvardyta mokslinė problema, atskleistas jos aktualumas ir ištirtumas, apibrėžtas tyrimų objektas, suformuluoti tikslai ir uždaviniai, išdėstyti tyrimų rezultatai, pateiktos išvados, nurodyti šaltiniai ir literatūra. Santraukoje glaustai pateikiama problematika ir išvados anglų kalba.
Straipsnio tekstas pateikiamas tokia tvarka: autoriaus vardas, pavardė; straipsnio pavadinimas; įvadas; tyrimų rezultatai; išvados; nuorodos ir literatūros sąrašas; straipsnio santrauka.
Straipsnio apimtis – apie 1 autorinį lanką (40000 spaudos ženklų, įskaitant tarpus); santraukos apimtis – nuo 0,5 iki 1 puslapio (1000–2000 spaudos ženklų). Tekstas turi būti parengtas Microsoft Word (6.0/95, 97, 2000 ar 2002) arba Microsoft Office 2003 rašyklėmis ir surinktas Times New Roman 12 dydžio šriftu, 1,5 eilės tarpu. Tekstas maketuojamas A4 formato popieriaus lape su tokiomis paraštėmis: viršuje – 2 cm, apačioje – 1,5 cm, kairėje – 3 cm, dešinėje – 1,5 cm.
Žurnalo redakcinei kolegijai pateikiamas vienas straipsnio ir visų jo priedų egzempliorius, parengtas kompiuteriu ir išspausdintas ant vienos A4 formato popieriaus lapo pusės ir elektroninis jo variantas.
Žurnale spausdinami straipsniai yra recenzuojami.

Naujienų prenumerata