English version

Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos taisyklės
Rektoriaus įsakymo Nr. 694 priedas
2008 m. liepos 3 d.
  
I. BENDROJI DALIS
 
1.Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos (toliau – Biblioteka) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrą naudojimosi Bibliotekos informacijos ištekliais ir  paslaugomis tvarką.
2.Biblioteka yra struktūrinis Universiteto padalinys.
3.Biblioteka veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Universiteto statutu, senato nutarimais, rektoriaus įsakymais, Bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis.
4.Bibliotekos fondas yra nacionalinis turtas, saugomas valstybės įstatymų numatyta tvarka.
5.Bibliotekos vartotojais gali būti Universiteto bendruomenės nariai, kiti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai bei juridiniai asmenys, tačiau Universiteto bendruomenės nariai turi pirmenybę prieš kitus vartotojus.
6.Biblioteka kiekvienam vartotojui garantuoja išsamią informaciją apie dokumentus, neatsižvelgdama į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją bei jų prieinamumą.
7.Vartotojai naudojasi Biblioteka nemokamai, išskyrus mokamas paslaugas, kurių sąrašas ir kainos patvirtintos Universiteto rektoriaus įsakymu.
 
II. VARTOTOJŲ  APTARNAVIMAS
 
8.Vartotojų registracija, identifikacija:
8.1.Universiteto bendruomenės nariai Bibliotekoje užregistruojami juos priimant į Universitetą studijuoti ar dirbti;
8.2.Ne Universiteto bendruomenės nariai Bibliotekoje registruojami, jei pateikia Lietuvos studento pažymėjimą, pasą ar asmens tapatybės kortelę;
8.3.Juridiniai asmenys registruojami tik pateikus institucijos vadovo patvirtintą oficialų raštą;
8.4.  Registracijos Bibliotekoje metu vartotojai privalo susipažinti su Taisyklėmis ir įsipareigoti jų laikytis;
8.5.Universiteto bendruomenės nariai Bibliotekos informacinėje sistemoje identifikuojami ir aptarnaujami  tik su galiojančiais Universiteto studento/darbuotojo pažymėjimais, kiti vartotojai – su Lietuvos studento pažymėjimu, asmens tapatybės kortele,  pasu, vairuotojo pažymėjimu (išduotu po 2003-01-01) (toliau – vartotojo tapatybės dokumentas); Vartotojas identifikuojamas ir aptarnaujamas nuskaičius tapatybės dokumente brūkšninį kodą;
8.6.Vartotojas, pasikeitęs pavardę, elektroninio pašto adresą ar gyvenamąją vietą, praneša apie tai Bibliotekos darbuotojui.
9.Dokumentų užsakymas, skolinimas, skolinimo termino pratęsimas, grąžinimas:
9.1. Universiteto bendruomenės nariai gali užsisakyti dokumentus Bibliotekos bendrajame (kompiuteriniame) kataloge, skolintis juos į namus, pratęsti jų grąžinimo terminą; ne Universiteto bendruomenės nariai dokumentais naudojasi tik skaityklose;
9.2. Dokumentų skolinimo į namus bei termino pratęsimo, grąžinimo tvarka:
9.2.1.mokomieji leidiniai skolinami vienam semestrui, jų kiekis neribojamas;
9.2.2.mokslinės ir grožinės literatūros skolinimo į namus terminas ir kiekis priklauso nuo turimų egzempliorių skaičiaus bei paklausos ir gali skirtis Bibliotekos padaliniuose;
9.2.3.vienintelis mokslinės literatūros egzempliorius, išleistas per paskutinius 5 metus, į namus neskolinamas (išimtiniais atvejais skolinama Universiteto  doktorantams, dėstytojams ir mokslo darbuotojams);
9.2.4.į namus neskolinami informaciniai, meno, kartografiniai, garsiniai ir elektroniniai dokumentai, disertacijos, jų santraukos, habilitaciniai bei magistrų darbai, rankraščiai, periodiniai leidiniai, didelę paklausą turintys bei skaityklų leidiniai, reti ir seni bei per tarpbibliotekinį abonementą gauti dokumentai;
9.2.5.vartotojui skolinamas tik vienas to paties pavadinimo egzempliorius;
9.2.6.reti ir seni dokumentai bei rankraščiai nekopijuojami; blogos fizinės būklės reti ir seni dokumentai bei rankraščiai skolinami tik mokslo tikslams, gavus Bibliotekos direktoriaus(-ės) leidimą;
9.2.7.vartotojas užsakytus  dokumentus abonemente pasiima pats; išimtis taikoma sergantiems, neįgaliems Universiteto bendruomenės nariams – jiems dokumentus gali paimti kitas asmuo, pateikęs atstovaujamojo asmens įgaliojimą ir pažymėjimą bei savo asmens tapatybės dokumentą;
9.2.8. paskolinto dokumento grąžinimo terminas gali būti pratęstas, jei jo nėra užsakę kiti vartotojai, arba sutrumpintas, jei dokumentas paklausus; naudojimosi vieninteliais dokumentais terminas nepratęsiamas;
9.2.9.vartotojai privalo nustatytu laiku grąžinti pasiskolintus dokumentus arba pratęsti naudojimosi jais terminą. Pasibaigus leidinio skolinimo terminui ir negrąžinus dokumento arba jo nepratęsus, vartotojas privalo mokėti delspinigius (išskyrus ligos atvejus, jei pristatoma ligos pažymos kopija ar kitus išimtinius atvejus). Delspinigių dydis nustatomas Universiteto rektoriaus įsakymu;
9.2.10.skolininkams dokumentai neišduodami.
9.3.Licencijuojamomis ir testuojamomis duomenų bazėmis naudojasi tik Universiteto bendruomenės nariai.
9.4.Vartotojai neaptarnaujami Bibliotekos švaros dieną - paskutinį mėnesio darbo penktadienį.
10.Tarpbibliotekinis abonementas (toliau -  TBA):
10.1.Dokumentus, kurių nėra Bibliotekoje, Universiteto bendruomenės nariai gali užsisakyti iš kitų Lietuvos ir užsienio šalių bibliotekų, išskyrus  Kauno miesto bibliotekas;
10.2.Dokumentais, gautais per TBA, naudojamasi skaitykloje, jų grąžinimo laiką nurodo dokumentus atsiuntusi biblioteka; už sugadintą ar pamestą per TBA skolintą dokumentą vartotojas sumoka siuntusios bibliotekos nustatytą kainą.
11.Naudojimasis Bibliotekos kompiuteriais:
11.1.Kompiuteriai yra skirti studijų ir mokslo informacijos paieškai, elektroniniam paštui, informacijos įsirašymui;
11.2.Skaityklų  kompiuteriais  naudojasi tik Universiteto bendruomenės nariai;
11.3. Abonementų kompiuteriai skirti tik paieškai Bibliotekos bendrajame kataloge ir dokumentams užsakyti;
11.4.Naudojantis kompiuteriu draudžiama:
11.4.1.žaisti kompiuterinius žaidimus, instaliuoti programas, keisti programų konfigūracijas, įrašyti ar trinti informaciją standžiajame diske ar siųsti failus, nesusijusius su studijomis ir mokslu;
11.4.2.žiūrėti ar talpinti pornografinius, rasinę ar tautinę neapykantą bei smurtą propaguojančius puslapius, skleisti informaciją, diskredituojančią ar kenkiančią kitiems asmenims ar organizacijoms;
11.4.3.savo vartotojo prisijungimo vardą Universiteto el. pašto sistemoje perduoti kitam asmeniui ar naudotis svetimu.
 
III. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
 
12.Vartotojas turi teisę:
12.1.naudotis Bibliotekos informacijos ištekliais ir paslaugomis bei gauti išsamią informaciją apie tai;
12.2.užsisakyti Bibliotekoje nesančius dokumentus per TBA iš kitų  šalies ir užsienio bibliotekų;
12.3.pratęsti pasiskolintų dokumentų grąžinimo terminą, kol jis dar nepasibaigęs;
12.4.naudotis Bibliotekos kompiuteriais (Universiteto bendruomenės nariams);
12.5.pareikšti savo nuomonę apie Bibliotekos darbą ir paslaugas, teikti pasiūlymus.
13.Vartotojas privalo:
13.1.laikytis Taisyklių;
13.2.palikti apsiaustus, rankines, krepšius rūbinėje;
13.3.pateikti galiojantį tapatybės dokumentą Bibliotekos darbuotojui;
13.4.neišnešti  iš skaityklų ir abonementų dokumentų be bibliotekininko leidimo;
13.5.patikrinti, ar pasiskolintame dokumente nėra defektų, o juos pastebėjus, parodyti Bibliotekos darbuotojui; kitu atveju  už sugadintą dokumentą atsako paskutinis juo naudojęsis vartotojas;
13.6.sekti informaciją apie pasiskolintus dokumentus, jų grąžinimo terminus bei delspinigius Bibliotekos bendrajame kataloge;
13.7.nustatytu laiku grąžinti pasiskolintus dokumentus arba pratęsti naudojimosi jais terminą; pavėlavus grąžinti ar pratęsti, sumokėti delspinigius;
13.8.reaguoti į Bibliotekos darbuotojų pateiktus žodžiu ar išsiųstus pranešimus ir perspėjimus;
13.9.tausoti ir saugoti Bibliotekos dokumentus ir kitą turtą, nekeisti Bibliotekos fondų  sustatymo;
13.10.laikytis naudojimosi licencijuojamomis ir testuojamomis duomenų bazėmis tvarkos;
13.11.netriukšmauti, nerūkyti, skaityklose išjungti mobilaus   telefono garsą, netrukdyti dirbti kitiems vartotojams ir Bibliotekos darbuotojams, laikytis kitų elgesio viešoje vietoje taisyklių;
13.12.parodyti asmeninius daiktus, įsijungus Bibliotekos fondų apsaugos sistemai.
14.Vartotojo atsakomybė:
14.1.praradęs ar nepataisomai sugadinęs dokumentą, vartotojas  privalo pakeisti jį tokiu pačiu arba Bibliotekos pripažintu lygiaverčiu (naujas dokumentas parenkamas įvertinus prarasto dokumento kainą, leidimo metus, turimų egzempliorių skaičių ir paklausą Bibliotekoje);
14.2.vartotojas, grąžinęs dokumentą su kitu inventoriniu numeriu nei buvo paėmęs, atsako kaip už pamestą; dokumentai su kitų bibliotekų spaudais vietoj pamestųjų nepriimami;
14.3.vartotojas, praradęs tapatybės dokumentą ir nepranešęs Bibliotekai apie jo dingimą, atsako už jo vardu paimtus ir negrąžintus dokumentus; draudžiama naudotis svetimu asmens tapatybės dokumentu;
14.4.vartotojas, pažeidęs Taisykles, gali būti įspėjamas arba jam apribojama teisė naudotis Biblioteka. Bibliotekininkui pareikalavus, vartotojas privalo parašyti pasiaiškinimą. Bibliotekos direktorius apie netinkamą vartotojo elgesį informuoja fakulteto/instituto ar padalinio dekaną/direktorių ar Rektorių tarnybiniu raštu, kuriuo remiantis, drausminė nuobauda skiriama bendra tvarka;
14.5.ne Universiteto bendruomenės narys, pažeidęs Taisykles, gali visam laikui netekti teisės naudotis Biblioteka, o apie jo netinkamą elgesį informuota mokymosi įstaiga ar darbovietė;
14.6.studentai, baigę studijas, prieš akademines atostogas, ar dėl kitų priežasčių nutraukę studijas, ir darbuotojai, nutraukę darbo sutartį Universitete, prieš ilgalaikes stažuotes ar atostogas, grąžina Bibliotekai paimtus dokumentus bei atsiskaito už pamestus;
14.7.sugadinus Bibliotekos turtą ar kitaip Bibliotekai padarius žalą, vartotojas atsako Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.

Naujienų prenumerata