English version

Bibliotekos siūlomi mokymai                                                                                            Informacinio raštingumo kursai internete
 
Dėl mokymų kreiptis: tel./faks.: (8-37) 327860, el. paštas: lina.blovesciuniene@vdu.lt                               
 
Programos pavadinimas
Informacijos ištekliai universiteto prenumeruojamose duomenų bazėse. Apžvalga ir prieigos galimybės. Lietuvių arba anglų kalbomis. Vaizdo paskaita
Apimtis kred. arba trukmė val.
1 akad. val.
Turinys
Paskaitos tikslas – suteikti informacijos apie universiteto licencijuojamas duomenų bazes ir prieigos prie jų būdus. Licencijuojamos duomenų bazės teikia prieigą Universiteto bendruomenei prie visateksčių mokslo žurnalų, knygų, konferencijų pranešimų, laikraščių, garso, vaizdo, grafinių ir kt. dokumentų. Licencijuojamomis duomenų bazėmis galima naudotis ne tik Universiteto intranete, bet ir išš nutolusių kompiuterių. Duomenų bazėse esančią informaciją galima skaityti ekrane, kopijuoti, spausdinti, atsisiųsti, išsisaugoti (nepažeidžiant autorių teisių), susikurti vartotojo aplinką, straipsnį išsiversti į kitą kalbą, klausytis įgarsinto dokumento. Pavyzdžiui, EBSCO duomenų bazėse galima klausant įgarsinto straipsnio ar kito dokumento teksto, pasirinkti skaitymo greitį ir anglų kalbos akcentą.
 
Programos pavadinimas Bibliografinis mokslo darbo apipavidalinimas. Bibliografinė pagalba 
Apimtis kred. arba trukmė val. 1 akad. val.
Turinys
Paskaitos tikslas – suteikti informacijos apie bibliografines nuorodas, jų ryšio su tekstu bei literatūros sąrašo, kaip sudėtinės mokslo darbo dalies, parengimu. Bibliografinės nuorodos darbe organizuojamos pagal tam tikras taisykles, standartus. Šiuo metu pasaulyje egzistuoja daug įvairių bibliografinių nuorodų mokyklų (dar vadinamų Citavimo stilių). Jų autoriai yra įvairios asociacijos, universitetai, periodinių leidinių redakcijos; net įvairiose mokslo srityse yra paplitę skirtingi citavimo stiliai. Pavyzdžiui, socialiniuose moksluose naudojamas Amerikos psichologijos asociacijos (American Psychological Association – APA), humanitariniuose moksluose – Dabartinės kalbos asociacijos (Modern Language Association – MLA), medicinos ir biologijos moksluose – Amerikos medicinos asociacijos (American Medical Association – AMA) bibliografinių nuorodų taisyklės. 
 
Programos pavadinimas
Informacijos šaltinių aprašų parengimo, kaupimo, saugojimo, jų tvarkymo, naudojimo studijų ir mokslo darbuose programa RefWorks arba Zotero. Programos pristatymas ir pratybos. Vaizdo paskaita RefWorks 
Apimtis kred. arba trukmė val. 2 akad. val.
Turinys
Paskaitos tikslas – supažindinti su specialiomis informacijos išteklių tvarkymo programomis. RefWorks yra patogus licencijuojamas įrankis mokslininkams ir studentams dirbti su moksline informacija: kaupti ir saugoti reikalingų informacijos šaltinių aprašus su visateksčiais dokumentais ar nuorodomis į juos pagal temas, mokslinius darbus ar kitus požymius. Kiekvienas vartotojas gali dalintis sukaupta moksline informacija su kitais vartotojais, pavyzdžiui, dėstytojai gali pateikti studentams rekomenduojamos literatūros sąrašus. Įrankį patogu naudoti rengiant studijų darbus, mokslines publikacijas, nes tekste galima įterpti nuorodas į cituojamus šaltinius ir darbo ar publikacijos pabaigoje automatiškai suformuoti panaudotos literatūros sąrašą, pasirenkant reikalingą citavimo stilių. Šiuo įrankiu galima naudotis tiek Universiteto intranete, tiek internete, užsiregistravus kaip vartotojui.
 
Programos pavadinimas
Universiteto el. dokumentų institucinė talpykla (ir Lietuvos akademinė el. biblioteka) ir virtuali biblioteka (Primo)
Apimtis kred. arba trukmė val.
1 akad. val.
Turinys
Paskaitos tikslas – supažindinti su Universiteto elektroninių dokumentų talpykla (VDU ePub) bei virtualiąja biblioteka. VDU ePub – paslaugų rinkinys, susijęs su studijų ir mokslo elektroninių dokumentų, sukurtų Universitete ar jo bendruomenės narių, kaupimu, valdymu, paieška, pateikimu ir sklaida. Vytauto Didžiojo universiteto virtualioji biblioteka Primo – tai vieno langelio principu organizuota paieškos sistema, leidžianti ieškoti Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos rengiamuose kataloguose ir duomenų bazėse, Universiteto institucinėje talpykloje, Universiteto prenumeruojamose duomenų bazėse, bei paieškos sistemoje Primo Central, kurioje daugiau nei 400 mln. išteklių iš įvairių pasaulio bibliotekų ir duomenų bazių, atviros prieigos talpyklų ir archyvų.
 
Programos pavadinimas Elektroniniai mokslo informacijos šaltiniai ir interaktyvios technologijos. Tekstas. Praktinės užduotys. Atmintinė
Apimtis kred. arba trukmė val. 2 akad. val.
Turinys
Paskaitos tikslas – supažindinti su mokslinės komunikacijos procesais, tradiciniais ir interaktyviais mokslinės informacijos šaltiniais, mokslo vertinimo rodikliais. Paskaitoje supažindinama su mokslinės komunikacijos procesais, mokslinių procesų kaitos tendencijomis, spausdintų ir elektroninių mokslinės informacijos šaltinių įvairove, mokslo vertinimo šaltiniais, atvirosios prieigos iniciatyvomis ir šaltiniais, interaktyviomis interneto technologijomis, naudojamomis mokslo žinių kūrimui, dalijimuisi ir sklaidai.
 
Programos pavadinimas Informacijos paieškos strategija. Tekstas. Praktinės užduotys. Atmintinė
Apimtis kred. arba trukmė val. 2 akad. val.
Turinys
Paskaitos tikslas – suteikti žinių apie pagrindinius informacijos paieškos strategijos etapus ir principus. Pastaruoju metu didėjant sukuriamos informacijos kiekiui tampa sudėtinga susigaudyti informacijos šaltinių ir juos jungiančių informacijos paieškos sistemų gausoje. Paskaitoje bus mokoma nustatyti informacijos poreikį ir planuoti informacijos paiešką, pasirinkti paieškai tinkamus reikšminius žodžius, numatyti paieškos klausimo formulavimo kriterijus, tinkamai suformuluoti užklausą, atlikti efektyvią paiešką, naudotis įvairiais informacijos paieškos būdais bei analizuoti ir vertinti informacijos paieškos rezultatus.
 
Programos pavadinimas Efektyvus informacijos panaudojimas. Tekstas. Praktinės užduotys. Atmintinė
Apimtis kred. arba trukmė val. 2 akad. val.
Turinys
Paskaitos tikslas – suteikti žinių apie informacijos išsaugojimo ir tvarkymo principus bei įrankius. Paskaitoje supažindinama, kaip produktyviai dirbti su informacijos tvarkymo programomis, teisiškai ir etiškai naudotis moksline produkcija, teisingai ir tinkamai cituoti kitų autorių informacijos šaltinius, supažindinama su plagiatu ir jo prevencija, kaip savo sukurtiems kūriniams priskirti Kūrybinės bendrijos licencijas.
 
Specializuoti moduliai. Informacijos ištekliai, atitinkantys fakulteto (katedros) mokslo ir studijų tematiką
Programos pavadinimas Humanitarinių mokslų informacijos šaltinių paieška. Tekstas. Praktinės užduotys. Atmintinė
Apimtis kred. arba trukmė val. 2 akad. val.
Turinys
Paskaitos tikslas – suteikti žinių apie humanitariniams mokslams skirtų informacijos šaltinių paiešką bibliotekų kataloguose, duomenų bazėse ir internete. Supažindinama su humanitarinių mokslų informacijos paieškos ypatumais, humanitarinių mokslų knygų, straipsnių, disertacijų ir magistro darbų, empirinių duomenų, interneto šaltinių paieška bei skaitmeninėmis kolekcijomis.
 
Programos pavadinimas Socialinių mokslų ir teisės informacijos šaltinių paieška. Tekstas. Praktinės užduotys. Atmintinė
Apimtis kred. arba trukmė val. 2 akad. val.
Turinys
Paskaitos tikslas – plėtoti socialinių mokslų informacijos valdymo kompetencijas, būtinas mokslo ir efektyvios tiriamosios veiklos uždaviniams spręsti. Supažindinama su socialinių mokslų srities informacijos išteklių paieškos ypatumais, socialinių mokslų knygų, straipsnių, disertacijų ir magistro darbų, empirinių ir statistinių duomenų, teisės aktų bei interneto išteklių paieška, prieigos prie jų būdais, mokslinės informacijos paieškos sistemomis ir įrankiais, atvirosios prieigos būdais ir galimybėmis.
 
Programos pavadinimas Menų informacijos šaltinių paieška. Tekstas. Praktinės užduotys. Atmintinė
Apimtis kred. arba trukmė val. 2 akad. val.
Turinys
Paskaitos tikslas – suteikti žinių apie tradicinių ir elektroninių meno informacijos šaltinių paiešką internete, supažindinti su meno informacijos paieškos ypatumais, suteikti žinių apie įvairių meno sričių šaltinių paiešką bibliotekų elektroniniuose kataloguose, duomenų bazėse, leidyklų svetainėse, elektroniniuose knygynuose ir internete, suteikti žinių apie mokslinių straipsnių meno temomis paiešką Lietuvos akademinių institucijų mokslo publikacijų bazėse, bibliografinėse ir viso teksto duomenų bazėse, atvirosios prieigos ištekliuose, teminiuose kataloguose ir virtualiose bibliotekose, suteikti žinių apie įvairių meno sričių daktaro disertacijų paiešką Lietuvos bibliotekose, Lietuvos ir užsienio disertacijų duomenų bazėse bei kituose informacijos šaltiniuose, tokiuose kaip naujienų grupės, konferencijos, renginiai, socialiniai tinklai.
 
Programos pavadinimas Fizinių mokslų informacijos šaltinių paieška. Tekstas. Praktinės užduotys. Atmintinė
Apimtis kred. arba trukmė val. 2 akad. val.
Turinys
Paskaitos tikslas – suteikti žinių apie fizinių mokslų paieškos šaltinius, paieškos įrankius ir galimybę jais naudotis. Supažindinama su fizinių mokslų informacijos ištekliais, jų tipais, informacijos organizavimu, prieigos būdais, atvirosios prieigos galimybėmis. Klausytojams bus suteikta informacijos, kaip atlikti efektyvią šaltinių paiešką. Paskaitoje pateikiami susisteminti ir apibendrinti fizinių mokslų informacijos šaltiniai, atskleidžiami specifinės informacijos paieškos įvairiuose informacijos ištekliuose ypatumai.
 
Programos pavadinimas
Biomedicinos mokslų informacijos šaltinių paieška. Tekstas. Praktinės užduotys. Atmintinė 
Apimtis kred.
arba trukmė
val.
2 akad. val.
Turinys
Paskaitos tikslas – suteikti žinių apie pagrindinius biomedicinos srities informacijos šaltinius ir naudojimosi jais galimybes. Supažindinama su biomedicinos mokslų informacijos paieškos ypatumais, suteikiama žinių apie biomedicinos mokslų knygų paiešką elektroniniuose kataloguose, duomenų bazėse, atvirosios prieigos ištekliuose, internete, apie biomedicinos mokslų straipsnių paiešką bibliografinėse, viso teksto, mokslinių publikacijų duomenų bazėse, disertacijų ir magistro darbų paiešką Lietuvos bibliotekose, Lietuvos ir užsienio duomenų bazėse. Supažindinama su biomedicinos mokslų teminėmis paieškos sistemomis, teminiais katalogais, virtualiomis bibliotekomis, atvirosios prieigos ištekliais internete, tinklaraščiais, mokslininkų forumais ir kitais informacijos ištekliais.

 

Naujienų prenumerata