English version

Vytauto Didžiojo universiteto e. publikacijų talpyklos pagrindinės nuostatos 

 1. Vytauto Didžiojo universiteto mokslinių e. publikacijų talpykla (toliau – VDU ePub) kuriama įgyvendinant universiteto strategijos 2012-2020 m. nuostatas – plėtoti mokslinės veiklos tarptautiškumą, vykdant mokslinių ir praktinių rezultatų tarptautinę sklaidą, tobulinti studijų kokybę bei užtikrinti palankias sąlygas pedagoginei, mokslinei ir meninei veikloms, kuriant šiuolaikišką ir patrauklią infrastruktūrą.
 2. Universitetas kuria VDU ePub remdamas atvirosios prieigos politiką ir siekdamas šių tikslų:
  1. sudaryti galimybę nemokamai naudotis prieiga prie universiteto mokslinių tyrimų rezultatų, kurie jau buvo finansuoti iš valstybės lėšų, nepažeidžiant autorių teisių;
  2. sukaupti visatekstę universiteto mokslinę produkciją, atsižvelgiant į autoriaus teises ir užtikrinti universiteto mokslininkų publikacijų matomumą, efektyvų panaudojimą, citavimą;
  3. sukurti kokybiškos paieškos išsklaidytuose elektroniniuose ištekliuose, iš jų ir visateksčiuose, prielaidas;
  4. sutaupyti lėšų leidiniams spausdinti, o vartotojams sudaryti galimybę juos skaityti patogiu metu ir patogioje vietoje;
  5. užtikrinti pastovius e. dokumentų adresus, garantuojančius nuorodų į pateiktus dokumentus nuolatinį veikimą, dokumentų ilgalaikį išsaugojimą.
 3. VDU ePub – tai paslaugų ir priemonių infrastruktūra, skirta universiteto bendruomenės sukurtų mokslinių e. publikacijų kaupimui, valdymui, prieigai, sklaidai bei ilgalaikiam išsaugojimui.
 4. VDU ePub yra Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinės sistemos (eLABa) dalis, kurios nuostatos reglamentuotos 2009-05-27 rektoriaus įsakymu Nr. 336a patvirtinta „Vytauto Didžiojo universiteto studijų ir mokslo elektroninių dokumentų teikimo į Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinę sistemą (eLABa) tvarka“ ir 2007-06-27 rektoriaus įsakymu Nr. 618 patvirtintais „Vytauto Didžiojo universiteto magistrantūros baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroninių (ETD) dokumentų informacinės sistemos nuostatais“.
 5. VDU ePub autoriai gali pasirinkti vieną iš prieigos prie e.publikacijos sąlygų:
  1. laisvai prieinama internete;
  2. prieinama tik universiteto intranete (nurodomas terminas *);
  3. prieinama tik registruotiems vartotojams (nurodomas terminas *);
  4. neprieinama vartotojams (nurodomas terminas *).
 6. VDU ePub publikacijas galima naudoti tik mokslo, studijų ir savišvietos tikslais, būtinai nurodant šaltinio autorių ir laikantis citavimo taisyklių.
 7. VDU ePub kaupiami visų universiteto mokslo publikacijų duomenų bazėje kaupiamų publikacijų rūšių visateksčiai dokumentai (publikuoti tiek universitete, tiek už jo ribų), kaip numatyta 2012-06-04 rektoriaus įsakymu Nr. 302a patvirtintame „Vytauto Didžiojo universiteto publikacijų duomenų bazės sudarymo ir naudojimo tvarkos apraše“. Universiteto mokslo publikacijų kataloge užtikrinamas pastovus e.publikacijos adresas.
 8. Universitetas su e.publikacijų, ETD darbų autoriais, redkolegijomis sudaro licencines sutartis dėl jų kūrinių archyvavimo VDU ePub.
 9. Universitetas skatina autorius suteikiant jų darbų publikavimo teises leidėjams pagal licencines sutartis numatyti teisę publikacijos kopiją archyvuoti VDU ePub arba prie standartinės leidėjo sutarties teikti Mokslo leidinių ir akademinių išteklių koalicijos (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalitio, SPARC) parengtą priedą Priedas prie publikacijos susitarimo (Addendum to publication agreement), garantuojantį teisę arcyvuoti publikacijos kopiją VDU ePub.
 10. Dėl publikacijų, kurių turtinės autoriaus teisės buvo perduotos tretiesiems asmenims archyvavimo VDU ePub, autorius konsultuoja ir pagalbą jiems teikia universiteto biblioteka.
 11. Daugiau apie VDU ePub nuostatas bibliotekos tinklalapyje.

* Pasibaigus nurodytam terminui ir autoriui neatnaujinus licencinės sutarties, publikacijos prieigos sąlygos keičiasi į 5.1. laisvai prieinama internete.

Naujienų prenumerata