English version

Vytauto Didžiojo universiteto e.publikacijų talpykla (VDU ePub) – tai atviros prieigos talpykla

Ilgus metus egzistavęs komercinės leidybos modelis netenkina mokslo bendruomenės ir jas finansuojančių institucijų poreikių. Valstybės ir fondų finansuojamų tyrimų rezultatų skelbimas komerciniuose žurnaluose, perduodant autorių teises leidykloms, užkerta kelią prieigai prie pasaulinių mokslinių tyrimų rezultatų, tuo pačiu stabdo spartesnį mokslo vystymąsi ir pažangą.

Atviros prieigos iniciatyva užtikrina laisvą prieigą prie informacijos ir laisvą jos panaudojimą, pašalina mokslinės komunikacijos barjerus ir skatina efektyvesnį mokslo ir studijų vystymąsi.

Atvira prieiga prie mokslinių tyrimų rezultatų užtikrinama per atviros prieigos žurnalus arba institucines talpyklas. Atviros prieigos leidybos išlaidas apmoka institucija, fondai arba pats autorius, tačiau galutiniam vartotojui publikacijos yra prieinamos ir gali būti naudojamos laisvai ir nemokamai.

Tarptautiniu ir nacionaliniais lygmenimis yra parengta eilė dokumentų: nuostatų, rekomendacijų ir kitų dokumentų, skatinančių ir palaikančių atviros prieigos iniciatyvą (žr. Nuorodos).

Didelių pokyčių mokslinės leidybos, ypač siejant su atvira prieiga, tikimasi priėmus „Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą“. Šio įstatymo 45 straipsnyje „Mokslinės veiklos rezultatų viešumas“ yra teigiama: „siekiant užtikrinti valstybės biudžeto lėšomis atliekamų mokslinių tyrimų kokybę, valstybės biudžeto lėšų panaudojimo skaidrumą, paskatinti mokslo pažangą, visi valstybinėse mokslo ir studijų institucijose atliekamų mokslo darbų rezultatai turi būti skelbiami viešai (internete ir kitais būdais), kiek tai neprieštarauja intelektinės nuosavybės ir komercinių ar valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams“ (2009).

VDU pirmasis iš akademinių institucijų sukūrė prielaidas atviros prieigos institucinės talpyklos (VDU ePub) kūrimui patvirtindamas dokumentus, kuriais atvėrė galimybes dideliems pokyčiams universiteto mokslinės e. leidybos srityje. Tai – „VDU studijų ir mokslo elektroninių dokumentų teikimo į Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinę sistemą (eLABa) tvarkos aprašas“ (2009 m.) bei „Vytauto Didžiojo universiteto magistrantūros baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroninių dokumentų (ETD) informacinės sistemos nuostatai“ (2007 m.). Šiuose dokumentuose apibrėžta Universiteto studijų ir mokslo e. dokumentų įkėlimo į VDU ePub tvarka, naudojant Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentų informacinės sistemos (eLABa) infrastruktūrą.

Vytauto Didžiojo universiteto e.publikacijų talpykla (VDU ePub) – tai atviros prieigos talpykla. Universiteto mokslininkai, redkolegijos, norėdami talpinti savo publikacijas talpykloje suteikia leidimą pasirašydami licencinę sutartį. Talpykloje kaupiamos publikacijos dažniausiai egzistuoja lygiagrečiai su tradicinės leidybos būdu publikuotais straipsniais, konferencijų medžiaga, knygų dalimis ir kt. VDU ePub nerecenzuoja publikacijų, bet užtikrina jų prieigą ir matomumą pasaulyje. Talpykloje gali būti kaupiami įvairių tipų dokumentai, pvz., recenzuojamieji straipsniai, konferencijų pranešimai, knygos, dar nerecenzuotos (angl. preprint) arba jau recenzuotos (angl. postprint) publikacijos, ataskaitos, daktaro disertacijos ar magistro darbai ir kt.

VDU ePub užregistruota pasauliniame atvirosios prieigos talpyklų registre ROAR (http://roar.eprints.org), kuriame šiuo metu užregistruota 2966 talpyklų.

Nuorodos:

 

Naujienų prenumerata