English version

Universiteto magistrantūros baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroninių dokumentų pateikimo tvarka

1.      Magistrantūros studijų studentai prieš 6 dienas iki viešo gynimo datos el. paštu atsakingam bibliotekos asmeniui (priedas 1) turi atsiųsti:
1.1.   Galutinį baigiamąjį darbą pdf formatu;
1.2.   Nurodyti baigiamojo darbo prieigos sąlygas internete*:
1.2.1.  Darbas laisvai prieinamas internete,
1.2.2.  Darbas prienamas VDU intranete (galima nurodyti ilgiausią  laikotarpį - 5 metus),
1.2.3.  Darbas laikinai neprieinamas (galima nurodyti ilgiausią  laikotarpį - 5 metus);
1.3.   Pateikti santraukas ir reikšminius žodžius lietuvių ir anglų kalbomis (po 35 kiekviena kalba).
2.      Bibliotekos darbuotojas, gavęs ir patikrinęs, ar tinkamai pateikta informacija, išsiunčia studentui licencinę sutartį.
3.      Studentas, susipažinęs su licencine sutartimi, atsispausdina ją 2 egzemplioriais, pasirašo ir pristato dekanatui prieš darbo gynimą.
4.      Apgynus baigiamąjį darbą, licencines sutartis pasirašo fakulteto dekanas. Vienas sutarties egzempliorius lieka studentui, kitas – perduodamas bibliotekai.
 
*Prieigos prie baigiamojo darbo internete sąlygas studentas nustato atsižvelgdamas į darbo vadovo ir katedros komisijos rekomendacijas.
 

Naujienų prenumerata