English version

Mykolas Römeris
Nuotrauka iš VDU bibliotekos fondų
 
Gimė Bagdoniškyje, Rokiškio raj. 1890–1892 m. mokėsi Vilniaus I gimnazijoje, 1892–1901 m. - Peterburgo aukštojoje teisės mokykloje. 1901–1902 m. Krokuvos universitete studijavo istoriją, 1905 m. baigė Paryžiaus politinių mokslų mokyklą. Dvejus metus lankė paskaitas Paryžiaus universiteto Teisės fakultete, priklausė pažangioms lenkų studentų organizacijoms. Nuo 1904 m. ėmė domėtis lietuvių nacionalinio išsivadavimo judėjimu, kartu su kitais įkūrė lietuvių studentų draugiją „Lithuania“. 1905–1914 m. (su pertraukomis) dirbo advokatu Vilniuje, 1906 m. leido liberalios krypties laikraštį „Gazeta Wileńska“. 1907–1908 m. buvo priverstas emigruoti, gyveno Krokuvoje. Pirmojo pasaulinio karo metais kurį laiką tarnavo J. Pilsudskio legionuose. 1920 m. grįžo į Vilnių ir dirbo teisėju. 1921–1928 m. - Lietuvos vyriausiojo tribunolo, vėliau Valstybės Tarybos narys, Klaipėdos komisijos prie Ministrų kabineto narys. 1932 m. kaip teisėjas atstovavo Lietuvai Hagos tarptautiniame tribunole svarstant Klaipėdos bylą. 1920–1940 m. - Kauno universiteto, 1940–1945 m. - Vilniaus universiteto profesorius; 1927–1928, 1933–1939 m. - Kauno universiteto rektorius. Bendradarbiavo „Lietuvos žiniose“, „Vagoje“, „Kultūroje“, „Teisėje“, „Vaire“, „Židinyje“, prancūzų ir lenkų mokslinėje periodikoje.
M. Römerio teisinės pažiūros formavosi veikiamos XIX a. pabaigos - XX a. pradžios prancūzų teisininkų idėjų. Atsižvelgdamas į realią politinio gyvenimo situaciją, nagrinėjo Lietuvos valstybės teisinius pagrindus, teisinių institucijų reformų perspektyvas. Socialinės filosofijos požiūriu reikšmingi M. Römerio samprotavimai apie valstybės kilmę, prigimtį ir funkcijas.
M. Römerio nuopelnai kraštui įvertinti Gedimino ir Vytauto Didžiojo antrojo laipsnio ordinais. Jam buvo įteiktas Latvijos Trijų žvaigždučių antrojo laipsnio ordinas, jis tapo Prancūzijos garbės legiono karininku. Pripažįstant M. Römerio nuopelnus mokslui, jis buvo išrinktas Čekoslovakijos Mokslo ir meno akademijos, Tarptautinio Prancūzijos revoliucijos instituto nariu, Rumunijos Karališkojo administracinės teisės instituto nariu korespondentu.
Svarbiausi M. Römerio veikalai: „Lietuva: studija apie lietuvių tautos atgimimą“ (lenkų k., 1908), „Reprezentacija ir mandatas“ (1926), „Valstybė ir jos konstitucinė teisė“ (2 d., 1934, 1939) ir kt.
 
ZIMAREVA, Olga. Mykolas Römeris. Tarp knygų, 2000, kovas, p. 45.
 

 

 

Naujienų prenumerata